تازه های نشر

مستندسازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم و بررسی مشکلات اجرا - سوم و هفتم در سال

هدف این مطالعه مستند سازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم  در سال تحصیلی( 1392-93) و شناسایی نقاط قوت و ضعف این طرح ها می باشد. مستند سازی فرآیند شکل گیری و اجرای طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم ، تدبیری است که پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی برای ثبت و ضبط تجربیات همکاران اتخاذ شده است.

پرورش رهبری معلمان

نویسنده دراین مقاله به تعریفی دوباره از مفهوم مدیریت و رهبری در مدرسه می پردازد و متذکر می شود
مدیران مدارس باید فرهنگی ایجادکنند که درآن هر فرد متخصص، ضرورتا احساس مسئولیت کند تا برموفقیت
همۀدانش آموزان تأثیرگذار باشد. در فرایند توسعه فرهنگ مسئولت پذیری مشارکتی اولین گام برای
مدیران این است که دیدشان را نسبت به نقش خود متفاوت کنند. و به عنوان مدیر مدرسه، لازم است به ترویج
بینش و مهارت های معلمان اهمیت بیشتری بدهیم نه به اثبات خبرگی خودشان. وی عقیده دارد اگر بخواهیم

تدوین چارچوب راهنما برای آموزش مهارت فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

تهیه کننده: پروین جلالوندی

عنوان :تدوین چارچوب راهنما  برای آموزش مهارت  فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

  شماره بازیابی: p-03935

  پژوهشگر: احد نویدی و علی اصغر خلاقی                        

ناظر طرح: عبدالحسین نفیسی و غلامحسن پایگانه

 محل نشر:   تهران   سال نشر:  1397

سازمان حامی:  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بررسی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

در عصر توسعه که نیاز جامعه به شهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعة متناسب با فرهنگ بومی خود
مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامههای درسی آنها متناسب با شاخصهای اقتصادیِ سبک
زندگی امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق محتوا و اجرای برنامة درسی دورۀ ابتدایی با
شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است
و برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته و تحلیل محتوای کتابهای درسی استفاده شده است. پژوهش

ارزیابی چگونگی ارتباط طولی محتوا(مفاهیم، اصول و مهارتها) کتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی از منظر ملاکهای محتوایی( شامل، جدول وسعت توالی و چارچوب تیمز) و ملاکهای ساختاری

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی ارتباط طولی  کتاب های علوم تجربی دوره عمومی با در نظر گرفتن ملاک ها و نشانگرهای ساختاری و محتوایی و بهینه سازی روند آموزش علوم تجربی دانش آموزان دوره عمومی انجام شده است. ملاکهای ساختاری که در همین تحقیق از روش تحلیل اسناد مرتبط و اسخراج ملاکهای مناسب ارتباط طولی تعیین و سپس اعتباربخشی شده است. ملاک های ساختاری شامل 10 ملاک : «از روش تجربی محور به روش تئوری محور» ،« تداوم یا استمرار » ، « رعایت وسعت »، « ارتباط عناصر با هم» ، « توالی شامل: «از آسان به مشکل»، « از عینی به ذهنی»، « تنظیم براساس پیش نیازها » ، « ترتیب(توالی) زمانی »، « از کل به جزء » و « توسعه تدریجی مفاهیم» تعیین گردید.

ارائه الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این پژوهش ارائۀ الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیلی – استنتاجی است؛ بدین معنا که براساس الگوی استنتاجی فرانکنا از قرار گرفتن اهداف و مبانی در کنار هم اصولی استخراج شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری است. جامعه تحلیلی این پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در ایران و کلیه منابع موجود در زمینه آموزش حرفه‌ای است، نمونه‌گیری از این جامعه به‌طور هدفمند براساس عناصر برنامه درسی آموزش حرفه‌ای صورت گرفته است.

: بررسی میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

ه‍دف پ‍ژوه‍ش ح‍اض‍ر بررسی م‍ی‍زان ت‍وج‍ه به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه تحلیلی شامل کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-94 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390) بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوا بود که روایی آن با استفاده از قضاوت متخصصان تعیین شد. داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند: در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 528 مرتبه به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده، که به تفکیک در پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 138، 87، 136 و 167مرتبه می باشد. از میان ابعاد مورد بررسی، بُعد علمی و فناوری با میزان بار اطلاعاتی 980/0 و ضریب اهمیت 178/0 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که بعد اقتصادی و حرفه ای با میزان بار اطلاعاتی 733/0 و ضریب اهمیت 133/0 کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژگان: مطالعات اجتماعی، ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل محتوا، روش آنتروپی شانون

تهیه کننده: سهیلا قهرمانی

ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی قرآن‌کریم

هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر مبنای بایسته‌های معرفت‌شناختی قرآن‌کریم است. روش پژوهش برای دستیابی به هدف اول، "تحلیل مفهومی" و برای دستیابی به هدف دوم "روش استنتاجی از نوع قیاس عملی" است. جامعه تحلیلی تحقیق شامل کلیه آیات قرآن‌کریم به همراه تفاسیرشان، پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بوده که ابتدا شناسایی و سپس به صورت هدفمند به‌طور عمیق و مستمر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.