تازه های نشر

بررسی جایگاه یادگیری مداوم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی

   هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه یادگیری مداوم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی )اسنادی( است. یافته های پژوهش بیانگر آن است آموزش مداوم دارای جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی گیرد. این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستری است که هر طرح آموزشی جامع بر مبنای آن ایجاد می شود ، لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزای تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد.

ارزیابی برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی

در این مقاله کوشش بر آن بوده است تا تحلیل و ارزیابی نقادانه برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران با توجه به ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی با تاکید بر مباحث دیدگاه های برنامه درسی و برنامه درسی ملی، به منظور شناخت تفاوت ها، انحراف ها و کاستی های سند برنامه درسی ملی تدوین شده انجام پذیرد و توصیه هایی جهت بازنگری آن حاصل اید. پژوهش از نظر ماهوی در گروه «پژوهش ارزشیابی» قرار می گیرد و از نظر نوع پژوهش، «کاربردی» محسوب می گردد.

کاوشگری در مورد مراحل و روند تدوین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مراحل و روند تدوین برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی براساس دانش نظری موجود در حوزه طراحی و تدوین برنامه درسی و بررسی نحوه انجام آسیب شناسی و نیازسنجی های لازم در تدوین برنامه درسی ملی، انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی در قالب پژوهشی کیفی در حوزه برنامه درسی بوده است و با بررسی میدانی و مصاحبه با دست اندرکاران تدوین و تولید برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی در کمیته تدوین و دیگر کمیتههای تخصصی، کاوشگری در مورد مراحل و روند تدوین برنامه درسی ملی شکل داده شده است.

بررسی و مقایسه سند برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران با زیر نظام برنامه درسی در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل نقادانه برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران باتوجه به ملاکهای برگرفته از زیرنظام برنامه درسی در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بوده است. رویکرد پژوهش عمدتا کیفی و از نوع استنتاج قیاسی مبتنی بر تحلیل اسنادی در قالب پژوهش ارزشیابی است.

طرح درس هایی که کاملاً پاسخ گو هستند

   نویسنده در این مقاله در پاسخ به این سوال که  چگونه طرح درسی تهیه کنیم که شرایط و الزامات لازم را داشته باشد و در عین حال، بتواند دانش آموزان را نیز به یادگیری آنچه مورد علاقه آنها است،درگیر کند.اذعان می کند که توجه بیش از حد معلمان  به استاندارد ها )یا، شاید دقیق تر، آزمون-های استاندارد شده(، راهنمایی های گام به گام و آینده ای که از نظر طراحی برنامة درسی برای ما رقم خواهد  باعث می شود که ما فراموش کنیم که تدریس به معنی واقعی کلمه یعنی چه؟ معلمان برای تربیت فراگیرندگان واقعی باید در قلب، روح و ذهن دانش آموزان نفوذ پیدا کنند چون آموزش فهرستی از استاندارد ها، ما را به آنجا نخواهد برد.

چگونه با برنامة درسی خود شریک شوید

در مقاله "چگونه با برنامه درسی خود شریک شوید"، از این ایده حمایت میشود که معلمان موفق میتوانند همانند طراحان برنامه درسی در کلاس عمل کنند و متون درسی را به زندگی دانش آموز ربط دهند. به عبارت دیگر، به رغم نویسنده مقاله، برنامه درسی و مواد و مطالب آن، هرگز نمیتوانند جایگزین معلم یا تدریس با کیفیت شود، ولی می تواند مبنای استواری برای معلم و تدریس وی فراهم کند و معلم پس از درک این مبانی ساختمانی را با توجه به دانش آموزان کلاس خود و مسائل مرتبط با زندگی آنها بنا کند.

در ادامه مقاله راهبرد هایی برای مشارکت معلمان با مواد برنامه درسی پیشنهاد می کند:

بررسی قطع کتاب های درسی دوره ابتدایی از نظر اولیا، معلمان، مدیران، دانش آموزان و کارشناسان

این پژوهش با هدف بررسی دو نوع کتاب درسی با قطع رحلی (کتاب های درسی سال تحصیلی 94-95 با ابعاد 20در 26 سانتی متر و قطع وزیری با ابعاد 16 در 22.5سانتی متر از ابعاد مختلف و با توجه به نظر دانش آموزان ، اولیاء،مدیران، معلمان و کارشناسان انجام گرفته است. از مناظق آموزش و پرورش شهر تهران 5 منطقه و از هر منطقه 2 مدرسه ابتدایی دخترانه و 2مدرسه ابتدایی پسرانه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
 

نیاز هر درس به یک طرح درس پنهان

در سا لهای اول قرن بیست و یکم و بعد از مقایسة صدها ویدیوی کلا سهای درس در پنج کشور،پژوهشگران "مطالعة بین المللی روند آموزش در ریاضیات و علوم"(تیمز) ، یافته های نگرا ن کنند ه ای دربارة درس علوم در کلا سهای درس به دست آوردند.