تازه های نشر

مقایسه مبانی ارزش‌شناختی فلسفه تربیتی پراگماتیسم با مبانی ارزش‌شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش با هدف مقایسه مبانی ارزش‌شناختی مکتب پراگماتیسم با اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و به روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، انجام شده ­است. جامعه آماری موردنظر برای دستیابی به دیدگاه اسناد تحول بنیادین سه سند بالا­دستی آموزش‌وپرورش شامل سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت رسمی و عمومی و سند برنامه درسی ملی و برای مکتب پراگماتیسم، کلیه منابع در دسترس مرتبط با این دیدگاه بود.

به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران حرکت به فراسوی نوفهم گرایی، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی

       رشته مطالعات برنامه درسی یکی ازرشته های  جوان و در حال تحول حوزه تعلیم و تربیت است که از رشد و توسعه ای چشم گیر بویژه در چند دهه اخیر برخوردار بوده است. رشته مطالعات برنامه درسی دوران های تاریخی متعددی چون سنت گرایی )کلاسیک و تجربه گرایی مفهومی) و نوفهم گرایی را پشت سرگذاشته است و هم اکنون از جایگاه رفیعی در ادبیا ت معاصر تعلیم و تربیت برخوردار گردیده  است.

بازشناسی و ارائه طرح برنامه درسی مولفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی برای آموزش و پرورش

هدف مقاله بازشناسی، تبیین مولفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی و ارایه طرح برنامه درسی مبتنی بر آن مولفه است که با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی (سنتزپژوهی) و کمی (روش دلفی) با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری و در بخش کمی، روش ضریب نسبی روایی محتوایی (CVR) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کمی، متخصصان و در بخش کیفی، مقالات در دسترس پیرامون اقتصاد مقاومتی بوده و نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بوده است.

: طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی دوره ابتدایی(از مجموعه ارزشیابی دوره ای برنامه درسی دروس اصلی سه سال اول دوره ابتدایی)

ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده فارسی دوره اول ابتدایی، سطح دوم از ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی ابتدایی است که پس از ارزشیابی برنامه درسی قصد شده، هدفش تعیین شایستگی ها و نارسایی های برنامه درسی اجرا شده در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی است. برای انجام ارزشیابی چهار هدف ویژه دنبال شده است: الف- تبیین ویژگی های وضع مطلوب اجرای برنامه درسی فارسی، ب- تبیین ویژگی های برنامه درسی اجراشده، ج- مقایسه بین ویژگی های وضع مطلوب اجرای برنامه درسی و ویژگی های برنامه درسی اجرا شده و د- بررسی انسجام عمودی برنامه درسی اجرا شده.

جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تاکید تام دارند. در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات، انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند.

ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی

هدف مقاله حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 452 نفر از بین دانش آموزان 8 دبیرستان پسرانه و دخترانه نواحی چهارگانه شهرستان شیراز انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس محقق ساخته استفاده شد که برای تعیین روایی آن از روش های روایی صوری و تحلیل عامل مرتبه اول و دوم و برای ارزیابی پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد.

طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان است. برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن براساس الگوی کلاین شامل اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فعالیت های یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه بندی یادگیرنده، ارزشیابی برنامه درسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و متخصصان برنامه درسی می باشد و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از نمونه گیری هدفدار – قضاوتی استفاده و تعداد آنان 40 نفر می باشد.

شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش وپرورش ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های عدالت آموزشی برای دانش آموزان است. روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی، حوزه پژوهش76 مورد مقالات، اسناد و کتب مندرج در پایگاه ها، وب سایت ها، و کتابخانه ها که به تفکیک 61 مقاله، 6 پایان نامه، 9 کتاب و سند آموزشی می باشد. با توجه به ادبیات نظری، مؤلفه ها و مضامین استخراج گردید. روایی محتوایی پژوهش با استفاده از روش ممیزی کردن از سوی داور تأیید و پایایی مضامین با استفاده از روش هولستی 99٪ بدست آمد.

واکاوی مفهوم سبک زندگی درفرهنگ ایرانی اسلامی، همسویی آن با ساحت های شش گانه تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

هدف از انجام این پژوهش واکاوی مفهوم سبک زندگی ایرانی – اسلامی، اعتبار بخشی  و بررسی همسویی آن با ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) است . برای دست یابی به اهداف پژوهش، ارتباطات انسان در عرصه های چهارگانه با خود، خدا، دیگران و طبیعت در فرهنگ ایرانی– اسلامی، بررسی اعتبار ارتباط های حاصل شده توسط متخصصان، و بررسی همسویی ارتباطات انسان در عرصه های چهارگانه با اسناد تحولی آموزش و پرورش  مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه درسی بومی‌شده، ضرورت انکارناپذیر برای کلاس‌های چندپایه

برنامه‌ریزی درسی کلاس‌های درس چندپایه از موضوعات چالش‌برانگیز در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه است. در این کشورها، برنامه‌ریزی درسی چندپایه از حیث ضرورت، کارایی و عملی بودن مورد توجه و بحث جدی قرار دارد.