تازه های نشر

بررسی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

در عصر توسعه که نیاز جامعه به شهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعة متناسب با فرهنگ بومی خود
مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامههای درسی آنها متناسب با شاخصهای اقتصادیِ سبک
زندگی امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق محتوا و اجرای برنامة درسی دورۀ ابتدایی با
شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است
و برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته و تحلیل محتوای کتابهای درسی استفاده شده است. پژوهش

ارزیابی چگونگی ارتباط طولی محتوا(مفاهیم، اصول و مهارتها) کتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی از منظر ملاکهای محتوایی( شامل، جدول وسعت توالی و چارچوب تیمز) و ملاکهای ساختاری

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی ارتباط طولی  کتاب های علوم تجربی دوره عمومی با در نظر گرفتن ملاک ها و نشانگرهای ساختاری و محتوایی و بهینه سازی روند آموزش علوم تجربی دانش آموزان دوره عمومی انجام شده است. ملاکهای ساختاری که در همین تحقیق از روش تحلیل اسناد مرتبط و اسخراج ملاکهای مناسب ارتباط طولی تعیین و سپس اعتباربخشی شده است. ملاک های ساختاری شامل 10 ملاک : «از روش تجربی محور به روش تئوری محور» ،« تداوم یا استمرار » ، « رعایت وسعت »، « ارتباط عناصر با هم» ، « توالی شامل: «از آسان به مشکل»، « از عینی به ذهنی»، « تنظیم براساس پیش نیازها » ، « ترتیب(توالی) زمانی »، « از کل به جزء » و « توسعه تدریجی مفاهیم» تعیین گردید.

ارائه الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این پژوهش ارائۀ الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیلی – استنتاجی است؛ بدین معنا که براساس الگوی استنتاجی فرانکنا از قرار گرفتن اهداف و مبانی در کنار هم اصولی استخراج شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری است. جامعه تحلیلی این پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در ایران و کلیه منابع موجود در زمینه آموزش حرفه‌ای است، نمونه‌گیری از این جامعه به‌طور هدفمند براساس عناصر برنامه درسی آموزش حرفه‌ای صورت گرفته است.

: بررسی میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

ه‍دف پ‍ژوه‍ش ح‍اض‍ر بررسی م‍ی‍زان ت‍وج‍ه به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه تحلیلی شامل کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-94 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390) بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوا بود که روایی آن با استفاده از قضاوت متخصصان تعیین شد. داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند: در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 528 مرتبه به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توجه شده، که به تفکیک در پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 138، 87، 136 و 167مرتبه می باشد. از میان ابعاد مورد بررسی، بُعد علمی و فناوری با میزان بار اطلاعاتی 980/0 و ضریب اهمیت 178/0 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که بعد اقتصادی و حرفه ای با میزان بار اطلاعاتی 733/0 و ضریب اهمیت 133/0 کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژگان: مطالعات اجتماعی، ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل محتوا، روش آنتروپی شانون

تهیه کننده: سهیلا قهرمانی

ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی قرآن‌کریم

هدف از انجام این تحقیق، ارائه الگوی نظری تربیت عقلانی برای نظام آموزش و پرورش رسمی کشور بر مبنای بایسته‌های معرفت‌شناختی قرآن‌کریم است. روش پژوهش برای دستیابی به هدف اول، "تحلیل مفهومی" و برای دستیابی به هدف دوم "روش استنتاجی از نوع قیاس عملی" است. جامعه تحلیلی تحقیق شامل کلیه آیات قرآن‌کریم به همراه تفاسیرشان، پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بوده که ابتدا شناسایی و سپس به صورت هدفمند به‌طور عمیق و مستمر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نشریه الکترونیکی چشم انداز آموزشی

نشریه الکترونیکی چشم انداز آموزشی که دربرگیرنده مقالات منتخب ترجمه شده از مجلات آموزشی جهان است، در دبیرخانه شورای هماهنگی علمی - شورای گزینش و ترجمه متون خارجی تولید می شود. شماره 12 این نشریه به موضوع بازخورد اثربخش اختصاص دارد و درسایت مجلات رشد به نشانی http://www.roshdmag.ir/fa/vijenameha/cheshmandaz قابل دسترس است

عنوان مقاله :آیا نوع آموزش تاثیرگذار است؟

نویسندگان: داگ فیترو ننسی فری

ترجمه: محمدجعفر جوادی

بررسی مروری پژوهش‌های انجام شده در حوزه تقویت و تعمیق اقامه نماز در مراکز آموزشی

چکیده

هدف از انجام طرح حاضر، بررسی مروری پژوهش‌های انجام شده در حوزه تقویت و تعمیق اقامه نماز در مراکز آموزشی است. روش پژوهش مروری- تحلیلی است و جامعه تحلیلی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتنداز: کلیه طرحهای پژوهشی، پایان نامه‌ها  و مقالات انجام شده در حیطه تقویت و تعمیق نماز می‌باشد. با توجه به اینکه حجم نمونه با حجم جامعه برابر است نمونه گیری انجام نشد و کلیه طرحهای پژوهشی شناسایی شده به طور عمیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش فیش برداری  و مرور از منابع اطلاعاتی است.