تازه های نشر

شناسایی برنامه درسی سبز مبتنی بر ساحت های تعلیم وتربیت در آموزش وپرورش

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی سبز مبتنی بر ساحت های تعلیم و تربیت در آموزش وپرورش است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکردی، کیفی است. مشارکت کنندگان مورد مطالعه در بخش کیفی، تعداد 25 نفر از خبرگان علمی، کیفی شامل اساتید و اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی و محیط زیست دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد استان خراسان شمالی و مدیران ارشد اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی بودند که  به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و از روش دلفی جهت گردآوری داده ها استفاده شد.

واکاوی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل Z

هدف از پژوهش حاضر واکاوی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل  z است. این مطالعه با رویکرد کیفی، از نظر هدف کاربردی و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮیه ﺳﯿﻮﻓﺎﻧﮓوﺷاتون دارای تحلیل محتوای استقرایی است. پژوهش، با مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند  و مشارکت 23 نفر از خبرگان علمی، اجرایی و20 نفر از دانش آموزان  دوره متوسطه  باگروه های کانونی انجام شد. پس از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎریافته، ضمن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺪﮔﺬاری، تحلیل داده‌ها انجام و برای تامین اعتبار یافته‌ها از روش مذاکره با ﻫﻤﮑﺎران و نظر ممیز بیرونی و ﺑـﺮای پایایی از روش ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ و ﮔﻮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده شده است.

شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار بر شکاف بین نسلی در نظام آموزش و پرورش

مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل اثر‌گذار بر شکاف نسلی و ارائه راهکار در نظام آموزش و پرورش می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، متنی و شامل بررسی مقالات و متون در حوزه شکاف نسلی بالاخص در حوزه آموزش و پرورش است و در آن از منابع معتبر و به روز استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد مولفه‌های اثرگذار بر شکاف نسلی در پنج بعد فردی و خانوادگی، آموزشی-محیطی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و دینی-مذهبی دسته بندی می شوند.

نواندیشی در شناخت و توسعه مفهومی برنامه درسی نال

برنامه درسی نال مهمترین مفهوم در رشته برنامه درسی است که اولین بار به وسیله آیزنر (1979) مطرح گردید. آیزنر بر حذفیات برنامه درسی به عنوان برنامه درسی نال تاکید داشته و بقیه ابعاد آن را نادیده گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی ماهیت برنامه درسی نال، انواع، ابعاد، سطوح، و پیامدهای آن با استفاده از روش اسناد پژوهی، مطالعه و تحلیل پژوهش های انجام شده در این حوزه است.

بررسی نقش و جایگاه آموزش و پروش در گفتمان سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی نقش و جایگاه آموزش و پرورش در گفتمان­ سازی ارزش ها و آرمان ­های انقلاب اسلامی است. این پژوهش با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون، پژوهش­های صورت گرفته و همچنین اسناد و تحقیقات انجام شده در این حوزه پرداخته است.

ارائه الگوی جاری برنامه درسی با نشاط در دوره ابتدایی: رویکرد داده بنیاد

هدف پژوهش حاضر  بررسی الگوی جاری نشاط در برنامه ­های درسی مقطع ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. مشارکت­ کنندگان بالقوه پژوهش شامل کلیه کارگزاران دخیل در نشاط در برنامه ­های درسی دوره آموزش ابتدایی بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده ­ها از طریق مصاحبه  نیمه‌ ساختار ‌یافته چهارده نفر از معلمان، پنج نفر از مدیران مدارس، هشت نفر از اولیا دانش ­آموزان جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده و  برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد.

استراتژی‌های تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران

هدف  پژوهش، شناسایی و تدوین استراتژی­‌های تسهیل‌­کنندۀ تمرکززدایی در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش کیفی با رویکرد داده ‌­بنیاد است. داده‌­های اولیه از طریق مصاحبه نیمه‌­سازمان­یافته گرد­آوری و با ابزار “SWOT”، تجزیه و تحلیل شده است. جامعۀ پژوهش شامل صاحب­‌نظران و مدیران عالی آموزش و پرورش بوده، که 25 نفر با روش هدفمند به­‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در کدگذاری اولیه شانزده عامل داخلی و هجده عامل بیرونی تعیین و نتایج جهت تأیید اعتبار و ضریب­‌دهی برای مشارکت­‌کنندگان ارسال شد.

طراحی الگوی برنامه درسی مکعبی برای سیستم آموزشی ایران

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه  درسی مکعبی برای سیستم آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق, آمیخته بود. پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری است, مشارکت کنندگان در بخش کیفی 15 نفر از صاحبنظران حوزه فرهنگ و برنامه درسی بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه دوم, 384 نفر از کارمندان, مدیران و معلمان وزرات آموزش وپرورش بودند که با توجه به نمونه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای, انتخاب شدند.

تبیین رویکرد هم افزایی در عناصر برنامه درسی میلر با الهام از نظریه سیستمها

پدیده‌ی هم‌افزایی از راه تلاش هماهنگ و سازمان‌یافته حاصل می‌گردد و تلاش‌های فردی اعضا منجر به سطحی از عملکرد می‌شود که بیش از مجموع دروندادهای فردی آن‌ها است. برنامه درسی هم‌افزا حاصل تلفیق شیوه‌های تدریس، نظریه‌های یادگیری و تکنولوژی است. پژوهش حاضر با هدف، واکاوی منابع مرتبط با رویکرد هم‌افزایی در جهت تعیین عناصر شش‌گانه برنامه‌درسی میلر با الهام از نظریه سیستم‌ها انجام شد.

بررسی عناصر طراحی و تدوین برنامه درسی با رویکرد پساکیفی

با قرار گرفتن در عصر آنتروپوسین، جهان با وجود پیچیدگی و تحولات سریع، سرعت بخشی در امر یاددهی- یادگیری، اقدامات عملی و به کارگیری آن را ضروری می داند، به طوری که شیوه های سنتی و پیش سازمان یافته دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای بشر در امر آموزش باشد. همین امر سبب شد رویکرد نوین پساکیفی که رویکردی غیرخطی، غیر رادیکال و آزاد، با ساختارهای پساساختارگرایانه و پساامانیسمی به منصه ظهور برسد.