تازه های نشر

طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا درباره فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش توصیفی- استنتاجی، به شرح مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی) فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا پرداخته و سپس پیامدهای تربیتی آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به صورت عام و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان به صورت خاص، استنباط شد.

تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن: انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو

جهانی‌شدن با سرعت روزافزون خود در حال فراگیری ابعاد مختلف جوامع از جمله آموزش و پرورش است. در همین راستا تا کنون الگوهای جهانی و انگاره‌های تربیتی متعددی در گستره‌ی جهانی، رویارویی با یکدیگر را تجربه می‌کنند. آنچه بیش از همه مورد توجه است، چگونگی این رویارویی و پیامدهای ناشی از آن است.

ظرفیت های برنامه درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی

فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آن‌ها زیبایی‌جویی و زیبایی‌طلبی است. خداوند برای تربیت انسان به زیبایی‌جویی وی اشاره کرده و زبان کتاب هدایت خود را متناسب با آن انتخاب کرده است. ازآنجاکه هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشریت به مسیر حقیقی و خداشناسی است و نظام آموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارد، بنابراین برنامه درسی نیز می‌تواند از زبان اعجازآمیز قرآن که همان زیبایی‌شناختی است، استفاده کرده و موفقیت کسب کند.

نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه 1390 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﮐﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی، ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.

انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی

حفظ ذات و دست­یابی به امنیت، و آرامش از میل­ های اساسی در انسان است. نظریه­ های امنیت بر اساس نوع جهان­ بینی شکل می­ گیرد. نظریه­ های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان­ بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش، انسان حیوانی تکامل یافته از نسل میمون است با خواسته های حیوانی و در جهانی زندگی می­ کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین، ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه­ های اسلامی شکل می­ گیرد.

طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

در این مقاله تلاش می شود با مروری بر مفاهیم علم، دانش، فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... در منویات و سخنان مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1394 با بهره گیری از راهبرد تحقیق داده بنیاد، الگوی جهاد علمی از دیدگاه معظم له شناسایی و ارائه شود. در این الگو، «برکت اسلام، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی و سرمایه گذاری در حوزه علم» از مهمترین متغیرهایی است که ساختار «جهاد علمی» را ترسیم و تبیین می کند. پدیده محوری در این الگو، عامل «فرهنگ» و توجه جدی و موکد به کار فرهنگی برای جهاد علمی است.

دستاوردهای آموزشی و علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

ارزیابی فعالیت ها و ثمرات یک نظام سیاسی پس از انقلابی گسترده و بنیادین با وجود برهه های طولانی جنگ و بحران های ناشی از تحریم های طولانی مدت و ... بی شک کار آسانی نیست. با گذشت چهاردهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، اکنون زمانی است که پژوهشگران با تحقیقات مستدل علمی و آماری و نگاهی منصفانه، به ارزیابی دستاوردهای آموزشی و علمی انقلاب اسلامی بپردازند تا مهم ترین نمود توفیقات نظام که نشانگر کارآمدی آن است معلوم گردد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف(ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ  و آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درزﻣﺮه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ازاﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف (ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺟﺴﺘﺎر ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪف ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

تدوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی

اﯾـﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻓﺖ و دروﻧﺪاد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای، روش ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ،   در دﺳـﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.