تازه های نشر

نیاز هر درس به یک طرح درس پنهان

در سا لهای اول قرن بیست و یکم و بعد از مقایسة صدها ویدیوی کلا سهای درس در پنج کشور،پژوهشگران "مطالعة بین المللی روند آموزش در ریاضیات و علوم"(تیمز) ، یافته های نگرا ن کنند ه ای دربارة درس علوم در کلا سهای درس به دست آوردند.

موانع درگیری دانش آموزان

در گزارش "ویگنز " در همایش سالانه تجارب تحصیلی دانش آموزان " در سال 2014 ، پرهیز از روزمرگی به عنوان آرزوی همه دانش آموزان در کلاس های درس مطرح شده بود. در مرکز تقاضای این یادگیرندگان، سه خطای اصلی، که بوسیله اکثر دانش آموزان به عنوان ملالت عمده آنها در کلاس های درس مطرح شده بود، عبارت بودند از: " تکالیف ارائه شده فقط وقت ما را تلف می کنند"، "هیچ تنوعی در انجام روزانه این تکالیف وجود ندارد" و نیز اینکه، "معلمان بیش از حد صحبت می کنند".

با تفکر مرتبه بالاتر شروع کنید

حفظ و نگهداری حقایق در ذهن خسته کننده است. تمرین و تکرارنیز ملا ل آور است. اما، برای اکثردانش آموزان و در اغلب اوقات، تفکر واقعاً سرگرم کننده و لذت بخش است. خبر خوب این است:در سهایی که از "تفکر مرتبة بالاتر" حمایت میکنند، احتمال دارد دانش آموزان را نیز علاقمند و درگیرسازند.در این مقاله، سه راهبرد از انواع راهبردهای دردسترس را برای معرفی و ارائة مهار تهای تفکرمرتبة بالاتر در طرح درس های شما مطرح می کنم.یک یا چند مورد از این راهبردها را آزمایش کنید و نحوة تفکر دانش آموزان را با یکدیگرمشاهده کنید.

طراحی یک جامعه مشارکتی یادگیری

    نویسنده در این مقاله "دانش تجربی"   معلمان را  مورد توجه قرار می دهد و اشاره می کند این دانش که مجموعة گسترده ای از تجربیات و یادگیر ی های کسانی که زیر سقف مدرسه به طور ناگزیر در طول شغل خود زندگی و کار می کنند(صفحه56) ، برخی معلمان از روی اسلاید درس می دهند و دیگران از کرسی های فلسفی برای مباحثة دانش آموزان استفاده می کنند. بسیاری از معلمان کلاسشان را با میزهای ردیف چیده شده تشیکل مید هند و برخی دیگر دانش آموزان را در گرو ههای کوچک دسته بندی می کنند و آ نها را دایره وار م می نشانند.

تخریب بازخورد را متوقف کنید

       چند شایستگی برای مدیران مدرسه اهمیت دارند، ازجمله بازخورددادن و بازخورد گرفتن. در واقع، دادن بازخورد به معلمان و گرفتن بازخورد از آ نها به طرزی ماهرانه. اکثر مربیان موافق هستند که شکل های متفاوت بازخورد لازم و مفیدند. با این حال، امروزه جریان بی پایانی از دستورالعمل ها صادر می شوند که چه کسی، چگونه و باچه هدفی باز خورد بگیرد تا مانع دستیابی به نتیجه نشود

به عقیده نویسنده مقاله مدیران مدرسه ها، می تو انند شیو ه هایی را برای آسیب رسانی کمتر بازخورد و کارایی بهتر اتخاذ کنند. نویسنده در این مقاله  با ذکر مثال هایی به دو مورد از این شیو ه ها  و ارتباط آنها اشاره می کند.

تابش نوری بر رهبری

نویسنده در این مقاله به معلمان و مدیرانی که به روش تحولی رهبری می کنند، اشاره می کند و ویژگی کلیدی آنها را بیان
می کند وی معتقد است آنان حداقل در سه ویژگی کلیدی مشترک اند.هدایت به سوی چشم انداز:
یکی از مسائلی که مدیران و معلمان قطعاً بر آن تمرکز دارند البته مدیران و معلمانی که به عنوان رهبران نمونه در مأموریت
خودشان در نظر گرفته شود، بهتر کردن چشم انداز جوانان است. این رهبران با توجه به نیازهایی که اطراف خود می بینند و احساسی که از فرصت ها و الزامات در ایجاد تغییر دارند، به اقدام می پردازند. رهبری آ نها با توجه به "چرایی" اهمیت چشم

رویکردی جدید به توسعه حرفه ای و رشد رهبران

اجازه بدهید بپذیریم که رایج ترین راهبرد برای بهبود آموزش و تربیت رهبران آموزشی جدید در مدرسه، کارامد نبوده است. فعالی تهایی چون برگزاری کارگاه برای معلمان،  چرخ ههای مشاهده و بازخورد، دوره های کارآموزی، نشس تهای گروه آموزشی با معلمان هر پایه، و همای شهای ارائة داده های پژوهشی، از جمله امور رایجی

گام هایی برای گفتگو: بهبود رهبری آموزشی

معلمان سطوح متفاوتی از مهارت، آمادگی و تجربه را همراه خود به شغلشان می آورند. مدیران نیز به عنوان رهبر آموزشی مدرسة خود،مسؤلیت توسعة توانایی های معلمان را از طریق مشاهدات کلاسی و ارائه بازخورد بر عهده دارند که هر کدام می تواند به صورت رسمی یا غیررسمی باشد. اما منطق ههای آموزشی چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که خود مدیران ازمهارت هایی که برای انجام این نقش حیاتی به آن نیازمندند، برخوردار هستند؟منطقة آموزشی شهرستان "کلارک" در سال2012  در "آتن" در "جورجیا"، نظامی را ایجاد کرد که در آن مدیران ادارة مرکزی به مدیران مدرس هها کمک می کنند، مهارت های رهبری آموزشی را از طریق راهبردی به
نام "گام هایی برای گف تگو" در خود ایجاد کنند. مابه عنوان "سرپرست شهرستان کلارک در آن زمان"(فیلیپ)و "استاد دانشگاه جورجیا درمنطقة آموزشی" (سالی)؛ می خواهیم توضیح دهیم که چگونه "گام هایی برای گفتگو"، فرصت های یادگیری را، هم برای مدیران مدرسه و هم برای مدیران منطقه، ایجاد می کند.

ارزش مبارزه علیه سیستم نمره دهی چیست؟

نویسنده در این مقاله به سیاست هایی رایج نمره دهی اشاره دارد که منجر به روش های نادرست اندازه
گیری فردی یا جمعی در مدرسه می شود و دانش آموزان را قانع می کند که مدرسه محلی برای اطاعت و نمره
جمع کردن است نه محلی برای یادگیری.هدف وی از تمرکز بر این سیاست ها جلوگیری از قربانی شدن پیشرفت
به خاطر رسیدن به کمال است.یکی از این روش ها استفاده از معدل یا میانگین نمره ها برای محاسبۀ نمرة نهایی: محاسبۀ معدل نمرات در یک
بازة زمانی به معنای آن است که تصور کنیم یک فرد هرگز اشتباه نمی کند یا به احتمال زیاد، اشتباهات او مانع

مستندسازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم و بررسی مشکلات اجرا - سوم و هفتم در سال

هدف این مطالعه مستند سازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم  در سال تحصیلی( 1392-93) و شناسایی نقاط قوت و ضعف این طرح ها می باشد. مستند سازی فرآیند شکل گیری و اجرای طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم ، تدبیری است که پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی برای ثبت و ضبط تجربیات همکاران اتخاذ شده است.