تازه های نشر

نگرش قرآنی بر سیره اخلاقی امام حسین(ع) و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی

یکی از مهم ترین شاخصه های سبک زندگی اسلامی که در سعادت و کمال دنیوی و اخروی انسان حائز اهمیت است، اخلاق می باشد که در دو حیطه اهتمام به فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی ترسیم شده است.

تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

دستاوردهای این پژوهش در حوزه عمل، علاوه بر جنبه های تربیتی حائز اهمیت نظام تعلیم و تربیت کشور در دوره آموزش عمومی و آموزش عالی، سبب افزایش مشروعیت و ارتقای کیفی نظام سیاسی کشور در گرو حضور و نقش آفرینی مسئولانه شهروندان در صحنه های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. به این منظور، پژوهش آمیخته حاضر با روش کیفی کمی کیو در سه مرحله مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل آن از طریق کدگذاری به روش استراوس و کوربین، اولویت بندی مقوله ها و تحلیل بر اساس آزمون غیرپارامتری فریدمن و سپس ادغام و نام گذاری مراحل شش گانه تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) انجام شد. در انتهای پژوهش، مراحل به دست آمده با اهداف یادگیری بلوم در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی و همچنین دوره آموزشی مبتنی بر مراحل رشدی دانش آموزان مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت.

 

بررسی وضعیت موجود و شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی

  این پژوهش به منظور تحقیق "وضعیت موجود و شناسایی  راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی" به انجام رسیده است.هدف های اصلی این بررسی عبارتند از: «شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی و«درجه تناسب و اولویت بندی این راهکارها» . در این پژوهش از روش های اکتشافی، سنتز پژوهی و گروه کانونی  بهره گرفته شده است.

بررسی ابعاد دینداری و هویت ملی دانش پژوهان جوان

هدف از انجام طرح حاضر، بررسی ابعاد دینداری و هویت ملی دانش پژوهان جوان است. روش پژوهش پیمایشی _توصیفی است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق دانش پژوهان جوان مدال آور دختر و پسر پایه دوم و سوم است. جامعه آماری این تحقیق به صورت کل شمار272 نفر است.  با توجه به اینکه حجم نمونه با حجم جامعه برابر است نمونه‌گیری انجام نشد.ابزار اندازه‌گیری جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه دینداری و هویت ملی صورت پذیرفت. ابزار سنجش دینداری با ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.83 یعنی در حد بالا تعیین گردید و ابزار هویت ملی با ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.82 تعیین گردید.

طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی

  درراستای ارزشیابی از برنامه درسی جدید تدوین شده و به اجرا در آمده دوره ابتدایی با ساختار جدیدکه از ابتدای سال تحصیلی 1390-1391 در سال اول ابتدایی و سپس در روندی صعودی و تسرّی سالانه به پایه های تحصیلی بالاتر دوره ابتدایی یعنی دوم و ششم و سپس سوم (در دوره ابتدایی) و هفتم(در دوره متوسطه) و به همین ترتیب در سالهای بعدی به اجرا درآمده، در این کوشش ارزیابانه به نام ارزشیابی دوره‌ای درنظر بوده است برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی شامل: برنامه درسی قصد شده (از جمله شامل کتاب درسی و دیگر اجزاء بسته برنامه درسی)، برنامه درسی اجراشده و برنامه درسی کسب شده، مورد ارزشیابی قرار گیرد.

هویت شرح حال نویسی در برنامه درسی ملی – مطالعه ی ترکیبی

هدف از این پژوهش، کاوش هویت شرح حال نویسی در سند برنامه درسی ملی بود. روش تحقیـق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بوده است که در قسمت کیفی مطالعه ی موردی و در بخش کمی تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و اسناد مرتبط به هویت خود شرح حال نویسی و در بخش کمی سند برنامه درسی ملی بوده است.

تدوین چارچوب محتوای اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ورود به حوزه های یادگیری در برنامه درسی ملی

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب محتوایی برنامه اقتصاد مقاومتی و با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ورود به برنامه درسی ملی در حوزه های یادگیری ذیربط انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی است که برای انجام آن از روش های تحلیل محتوای کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل منابع مطالعاتی و صاحب نظران حوزه اقتصاد مقاومتی بوده که به طور هدفمند انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل با روش تحلیل کیفی و شاخص های آمار توصیفی انجام شده است.

نقد و بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید برنامه درسی ملی ممترین پروژه اجرایی مطالعاتی حوزه برنامه درسی در کشور است. این سند به شفارش مراجع عالی تصمیم گیری  تدوین شده است. بنا به همین موقعیت و جایگاه باید به نقد آن اهتمام ورزید تا تحولات آتی نظام آموزشی، مسیر صحیح و قابل دفاعی را بپیمایند. هدف این نوشتار، تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی ایران می باشد بدین منظور، ابتدا اصول و محتوای سند برنامه درسی استخراج و سپس با اصول حاکم بر برنامه ریزی درسی مقایسه شده است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا و تحلیل متن سند بوده است و در پایان نقاط  قوت و ضعف سند در آن بخش بیان شده است . نتایج به صورت خلاصه عبارتند از عملیاتی و قابل تحصیل نبودن بعضی از اهداف، وجود چارچوب مفهومی منسجم در بعد افعال تفضیلی، عدم ضرورت در ساختار نظام، تاکید بر تمرکز، ابهام در مفاهیم به کار رفته حوزه های یادگیری، عدم نگاه جدی به تربیت جنسی، تبیین جایگاه معلم، عدم بیان اصول کاربردی و اجرایی جهت تحقق آموزش از راه دور.

ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راهبرد ها - شیراز

بررسی ساختار الگویی برنامه درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران

  تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تحولی عمیق و ریشه ای است که به تحول در مفاهیم نظری، روندها و فرایندها، نقش ها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد. در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم، کتاب، مدرسه، کلاس درس و به ویژه به مثابه قانون اساسی برای تحولات همه » سند تحول بنیادین آموزش و پرورش « دانش آموز دگرگون خواهد شد . اینک که جانبه و دراز مدت به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، باید تمام زیر نظام ها و مؤلفه های خرد و کلان نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید قرار گیرد.

بررسی جایگاه یادگیری مداوم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی

   هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه یادگیری مداوم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش با تأکید بر سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی )اسنادی( است. یافته های پژوهش بیانگر آن است آموزش مداوم دارای جامعیتی است که کلیه اجزا و عناصر آموزشی و پرورشی را در برمی گیرد. این نوع آموزش، نظام آموزشی خاصی نیست، بلکه بستری است که هر طرح آموزشی جامع بر مبنای آن ایجاد می شود ، لذا باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه هر یک از اجزای تشکیل دهنده نظام تربیتی باشد.