تازه های نشر

رویکردی جدید به توسعه حرفه ای و رشد رهبران

اجازه بدهید بپذیریم که رایج ترین راهبرد برای بهبود آموزش و تربیت رهبران آموزشی جدید در مدرسه، کارامد نبوده است. فعالی تهایی چون برگزاری کارگاه برای معلمان،  چرخ ههای مشاهده و بازخورد، دوره های کارآموزی، نشس تهای گروه آموزشی با معلمان هر پایه، و همای شهای ارائة داده های پژوهشی، از جمله امور رایجی

گام هایی برای گفتگو: بهبود رهبری آموزشی

معلمان سطوح متفاوتی از مهارت، آمادگی و تجربه را همراه خود به شغلشان می آورند. مدیران نیز به عنوان رهبر آموزشی مدرسة خود،مسؤلیت توسعة توانایی های معلمان را از طریق مشاهدات کلاسی و ارائه بازخورد بر عهده دارند که هر کدام می تواند به صورت رسمی یا غیررسمی باشد. اما منطق ههای آموزشی چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که خود مدیران ازمهارت هایی که برای انجام این نقش حیاتی به آن نیازمندند، برخوردار هستند؟منطقة آموزشی شهرستان "کلارک" در سال2012  در "آتن" در "جورجیا"، نظامی را ایجاد کرد که در آن مدیران ادارة مرکزی به مدیران مدرس هها کمک می کنند، مهارت های رهبری آموزشی را از طریق راهبردی به
نام "گام هایی برای گف تگو" در خود ایجاد کنند. مابه عنوان "سرپرست شهرستان کلارک در آن زمان"(فیلیپ)و "استاد دانشگاه جورجیا درمنطقة آموزشی" (سالی)؛ می خواهیم توضیح دهیم که چگونه "گام هایی برای گفتگو"، فرصت های یادگیری را، هم برای مدیران مدرسه و هم برای مدیران منطقه، ایجاد می کند.

ارزش مبارزه علیه سیستم نمره دهی چیست؟

نویسنده در این مقاله به سیاست هایی رایج نمره دهی اشاره دارد که منجر به روش های نادرست اندازه
گیری فردی یا جمعی در مدرسه می شود و دانش آموزان را قانع می کند که مدرسه محلی برای اطاعت و نمره
جمع کردن است نه محلی برای یادگیری.هدف وی از تمرکز بر این سیاست ها جلوگیری از قربانی شدن پیشرفت
به خاطر رسیدن به کمال است.یکی از این روش ها استفاده از معدل یا میانگین نمره ها برای محاسبۀ نمرة نهایی: محاسبۀ معدل نمرات در یک
بازة زمانی به معنای آن است که تصور کنیم یک فرد هرگز اشتباه نمی کند یا به احتمال زیاد، اشتباهات او مانع

مستندسازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم و بررسی مشکلات اجرا - سوم و هفتم در سال

هدف این مطالعه مستند سازی طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم  در سال تحصیلی( 1392-93) و شناسایی نقاط قوت و ضعف این طرح ها می باشد. مستند سازی فرآیند شکل گیری و اجرای طرح های ارزشیابی بسته های آموزشی پایه های سوم و هفتم ، تدبیری است که پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی برای ثبت و ضبط تجربیات همکاران اتخاذ شده است.

پرورش رهبری معلمان

نویسنده دراین مقاله به تعریفی دوباره از مفهوم مدیریت و رهبری در مدرسه می پردازد و متذکر می شود
مدیران مدارس باید فرهنگی ایجادکنند که درآن هر فرد متخصص، ضرورتا احساس مسئولیت کند تا برموفقیت
همۀدانش آموزان تأثیرگذار باشد. در فرایند توسعه فرهنگ مسئولت پذیری مشارکتی اولین گام برای
مدیران این است که دیدشان را نسبت به نقش خود متفاوت کنند. و به عنوان مدیر مدرسه، لازم است به ترویج
بینش و مهارت های معلمان اهمیت بیشتری بدهیم نه به اثبات خبرگی خودشان. وی عقیده دارد اگر بخواهیم

تدوین چارچوب راهنما برای آموزش مهارت فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

تهیه کننده: پروین جلالوندی

عنوان :تدوین چارچوب راهنما  برای آموزش مهارت  فنی حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه نظری

  شماره بازیابی: p-03935

  پژوهشگر: احد نویدی و علی اصغر خلاقی                        

ناظر طرح: عبدالحسین نفیسی و غلامحسن پایگانه

 محل نشر:   تهران   سال نشر:  1397

سازمان حامی:  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بررسی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی در محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان

در عصر توسعه که نیاز جامعه به شهروندانی با سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر توسعة متناسب با فرهنگ بومی خود
مبرم است، روزآمدکردن آموزش و ایجاد تغییرات در برنامههای درسی آنها متناسب با شاخصهای اقتصادیِ سبک
زندگی امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان انطباق محتوا و اجرای برنامة درسی دورۀ ابتدایی با
شاخصهای اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسلامی- ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است
و برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته و تحلیل محتوای کتابهای درسی استفاده شده است. پژوهش

ارزیابی چگونگی ارتباط طولی محتوا(مفاهیم، اصول و مهارتها) کتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی از منظر ملاکهای محتوایی( شامل، جدول وسعت توالی و چارچوب تیمز) و ملاکهای ساختاری

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی ارتباط طولی  کتاب های علوم تجربی دوره عمومی با در نظر گرفتن ملاک ها و نشانگرهای ساختاری و محتوایی و بهینه سازی روند آموزش علوم تجربی دانش آموزان دوره عمومی انجام شده است. ملاکهای ساختاری که در همین تحقیق از روش تحلیل اسناد مرتبط و اسخراج ملاکهای مناسب ارتباط طولی تعیین و سپس اعتباربخشی شده است. ملاک های ساختاری شامل 10 ملاک : «از روش تجربی محور به روش تئوری محور» ،« تداوم یا استمرار » ، « رعایت وسعت »، « ارتباط عناصر با هم» ، « توالی شامل: «از آسان به مشکل»، « از عینی به ذهنی»، « تنظیم براساس پیش نیازها » ، « ترتیب(توالی) زمانی »، « از کل به جزء » و « توسعه تدریجی مفاهیم» تعیین گردید.

ارائه الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این پژوهش ارائۀ الگویی نظری در برنامه درسی آموزش حرفه‌ای براساس فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیلی – استنتاجی است؛ بدین معنا که براساس الگوی استنتاجی فرانکنا از قرار گرفتن اهداف و مبانی در کنار هم اصولی استخراج شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری است. جامعه تحلیلی این پژوهش فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در ایران و کلیه منابع موجود در زمینه آموزش حرفه‌ای است، نمونه‌گیری از این جامعه به‌طور هدفمند براساس عناصر برنامه درسی آموزش حرفه‌ای صورت گرفته است.