تازه های نشر

تحلیلی از نقش بافتار و کنشگران سیاستی در فرایند وضع سیاست های آموزشی

به رغم مطالعات قابل توجهی که تاکنون پیرامون تحلیل متون، اصول و کردارهای سیاستی از سوی پژوهشگران حوزه سیاست آموزشی در ایران انجام شده است، اما همچنان یکی از حلقه های مفقوده این تحلیل ها بی توجهی به نقش کنشگران محلی در فرایند توسعه سیاست آموزشی بوده است. بر این اساس، هدف این مطالعه توصیفی- تحلیلی، واکاوی نقش رهبران آموزشی به مثابه کنشگران محلی سیاست در تفسیر، ترجمه و وضع سیاست های آموزشی، با توجه به مداخلات فرهنگی، قانونی، سیاسی، نهادی و مواضع بافتاری متفاوت بود. روش این مطالعه، توصیفی- تحلیلی از نوع انتقادی- اسنادی بود.

: بررسی شروع زمان مناسب آموزش زبان خارجی (زبان انگلیسی) در نظام آموزش رسمی عمومی کشور با توجه به رشد شناختی و عوامل فرهنگی – اجتماعی

بر اساس سند برنامه درسی "آموزش زبان های خارجی بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری در قالب های متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب معیار اسلامی فراهم می کند.

شناسایی مؤلفه‌های آموزش اخلاق و میزان توجه به آن در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی، از نوع ابزارسازی با هدف شناسایی مؤلفه­ها و بررسی میزان توجه به آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی انجام شده است. در بخش کیفی با روش استنتاجی-پدیدارشناسی، با 14 استاد و محقق حوزه آموزش اخلاق و مؤلفان کتب درسی که به صورت هدفمند و با روش زنجیره­ای انتخاب شده بودند تا حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه­ساختارمند انجام شد.

تحلیل محتوای تفکر فلسفی در سیستم آموزش عمومی جمهوری اسلامی ایران

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای تفکر فلسفی دوره ابتدایی است. روش مورد استفاده، تحلیل محتوای کمّی از نوع آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل نیز متن، فعالیت­ ها و تصاویر می­ باشد که در مجموع 3961 صفحه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، کتاب­های دوره ابتدایی بود که همۀ کتاب­ها به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. مؤلفه ها و شاخص­ های تفکر فلسفی از اسناد بالادستی و منابع پیشین استخراج و در کتاب­ها مورد بررسی قرار گرفت. روایی محتوایی با استفاده از CVR به­ دست آمد که برابر با 90/0و تأیید گردید، پایایی نیز بر اساس ضریب توافقی 98/0 به ­دست آمد.

مدل برنامه‌ درسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده ‌بنیاد

، پژوهش حاضر با هدف تعیین مقوله‌های اصلی و فرعی برنامه درسی معنوی به منظور ارائه مدل برنامه درسی معنوی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران برنامه‌ریزی درسی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش که با روش نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره‌ای (گلوله برفی) انتخاب شدند، جمع‌آوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل و بر اساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی گردید.

رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی

پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های نظریه ‌کوانتومی و با جستجو در داده‌های‌ اولیه منابع گزینش ‌شده بر اساس پاردایم ‌کوانتومی و با روش پژوهش هرمنوتیک‌‌ فلسفی، در پی این سوال بوده ‌است که از دیدگاه‌ کوانتومی، یادگیری چگونه اتفاق‌ می‌افتد؟ نظریه ‌‌کوانتمی در مقابل نظریه ‌‌سادگی شکل‌ گرفته ‌‌است. در حالی که نظریه ‌سادگی تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته و دیدگاه‌های دکارت و نیوتن قرار ‌داشت که اعتقاد‌ داشتند می‌توان پدیده‌ها را به ساده‌ترین شکل‌ خود کاهش ‌داد، نظریه ‌کوانتومی بر کل‌گرایی تاکید دارد و معتقد ‌است که کل اجزای‌ هستی، پویا و در ارتباط ‌تعاملی با یکدیگر هستند.

تبیین و نقد روش‌شناختی فرآیند تحلیل مفهومی تربیت در پژوهش «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران

هدف از این تحقیق، تبیین و ارزیابی روش‌شناختی فرایند تحلیل مفهومی «تربیت» در پژوهش «درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» (باقری، 1389) است. تبیین این فرایند به روش تحلیل پس‌رونده و ارزیابی آن نیز به شیوه نقد بیرونی و درونی انجام شده است. در این راستا ابتدا تحلیل مفهومی مورد استفاده برای تعریف تربیت در این پژوهش، به لحاظ روش‌شناختی تبیین شده که به شناسایی هفت مفروض انجامیده است. سپس این فرایند و مفروضات و نتایج آن، از وجوه متعددی و  با تکیه بر پنج ملاک مورد نقد و ارزیابی واقع  شده‌اند.  اهم موارد نقد  عبارتند از: 1 .

طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی- رویکرد ترکیبی

هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه‌بندی بود که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش فراترکیب تبدیلی و طی شش مرحله‌ ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. منابع گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، از هفت پایگاه‌ داده‌ «اسکوپوس»، «امرالد»، «ساینس دایرکت»، «اشپرینگر» و «پروکوئست»، «پایگاه نشریات کشور» و «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی»  و داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند.

معرفت شناسی فضیلت محور، مولّد دیدگاهی نو در برنامه درسی

     هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلالت­ها یا کارکردهای نظریه معرفت­شناسی فضیلت محور در حوزه مطالعاتی برنامه‌درسی، به ویژه حوزه­ی فرعی­تر آن یعنی نظریه­های هنجاری، است. برای دستیابی به این هدف ابتدا  نظریه معرفت­شناسی فضیلت­محور با قرائت مسئولیت­محوری و با تاکید بر نظرات لیندا زگزبسکی، تشریح و سپس به استنتاج تأثیرات این نظریه بر چهار عنصر اساسی در تولید و تدوین برنامه­درسی یعنی هدف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی پرداخته شد.

ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی‌بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

     پژوهش فعلی با هدف کاربردی‌ کردن ساحت های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش با تطبیق بر "نقشه انسان در قرآن" انجام گرفت تا بتوان متربیان را به اهداف نهایی ساحت های تربیتی سوق داد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی قرآن و ساحات تربیتی در سند تحول بنیادین است. جامعه آماری، قرآن، تفاسیر و مجموعه پژوهش‌های مرتبط و سند تحول بنیادین و نمونه آماری 2470 آیه (واحد تحلیل) توصیف‌کننده وجود انسان از قرآن است که با نمونه‌گیری هدف‌مند استخراج و با همین روش واحدهای تحلیلی توصیف‌گر اهداف ساحت های تربیتی از سند تحول استخراج و داده‌های هردو به روش استقرایی تحلیل شدند.