تازه های نشر

صد سال تربیت معلم در ایران: فرصتها، تهدیدها و چشم انداز آینده

بررسی تاریخ آموزش و پرورش ایران نشان می دهد که تربیت معلمان در ایران سابقه ای طولانی دارد. تربیت معلم در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش به سبک جدید از سال 1297 شمسی آغاز شده است و سابقه آن به صورت رسمی تا سال 1397، به صد سال می رسد. اولین مرکز تربیت معلم در ایران، تحت عنوان دارالمعلمین برای مردان و دارالمعلمات برای زنان، در سال 1297 شمسی تاسیس شد و از نظر ساختاری، برنامه های درسی و مقررات مصوب، تغییرات و تحولات بسیار در آن صورت گرفته است.

نگاهی تطبیقی به مضامین تعلیم و تربیت آینده گرا و مولفه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 پژوهش حاضر با هدف ایجاد درکی دقیق از واقعیت های جهانی و پیش رو در حوزه آموزش وپرورش، از منظر رویکرد بازسازی اجتماعی آینده گرا، انجام شده است. در این راستا سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، از جهت میزان توجه آن به چالش ها و الزامات آینده بررسی شده است. بنابراین، در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی، چهار مضمون سازمان دهنده، در قالب الزامات آموزشی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی و ساختاری، از جامعه آماری موردنظر، استخراج شدند. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوای کمی وکیفی، میزان مطابقت سند تحول با چارچوب به دست آمده، بررسی شد.

جایگاه عقلانیت و معنویت در برنامة درسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عقلانیت و معنویت در برنامة ‌درسی با نگرش به‌ فلسفة اسلامی انجام و براین فرض اساسی مبتنی است که جهت‌گیری‌های هنجاری برنامة‌ درسی، بر مبانی فلسفی استوارند. پژوهشگر درصدد است تا با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی ابتدا به توصیف و تحلیل جهت‌گیری‌های عقلانی و معنوی در برنامة ‌درسی بپردازد و در گام مهم تر، با تکیه بر عقلانیت، و به ویژه عقل نظری و عقل عملی در فلسفه اسلامی، جهت گیری برگرفته از این فلسفه را در برنامه درسی توضیح دهد و به ارتباط آن با معنویت بپردازد.

واکاوی نظریه تعامل‌ گرایی نمادین و دلالت‌ های آن در برنامه‌ درسی

این پژوهش با هدف واکاوی دلالت‌ های نظریه تعامل‌ گرایی نمادین در عناصر برنامه درسی انجام گرفت. از روش کیفی «جستار نظرورزانه» و از ابزار «بررسی مستندات» به‌منظور گرد‌آوری اطلاعات استفاده شد. مبانی نظری، نظریه تعامل‌گرایی نمادین، مطالعه و بررسی و دلالت‌های آن در عناصر برنامه درسی از منظر میلر (هدف‌ها، دانش‌آموز، معلم، روش یاددهی و یادگیری، ویژگی‌های محیط آموزش و ارزشیابی) استخراج شد. بر اساس یافته‌ها، هدف‌های برنامه درسی باید پویا، کثرت‌ گرایانه، انعطاف‌پذیر، تعاملی و واقع‌گرایانه باشد. فراگیر فعال، مسئول یادگیری خود، مشارکت‌کننده در یادگیری و تعامل‌گرا است.

نگرش قرآنی بر سیره اخلاقی امام حسین(ع) و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی

یکی از مهم ترین شاخصه های سبک زندگی اسلامی که در سعادت و کمال دنیوی و اخروی انسان حائز اهمیت است، اخلاق می باشد که در دو حیطه اهتمام به فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی ترسیم شده است.

تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

دستاوردهای این پژوهش در حوزه عمل، علاوه بر جنبه های تربیتی حائز اهمیت نظام تعلیم و تربیت کشور در دوره آموزش عمومی و آموزش عالی، سبب افزایش مشروعیت و ارتقای کیفی نظام سیاسی کشور در گرو حضور و نقش آفرینی مسئولانه شهروندان در صحنه های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. به این منظور، پژوهش آمیخته حاضر با روش کیفی کمی کیو در سه مرحله مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل آن از طریق کدگذاری به روش استراوس و کوربین، اولویت بندی مقوله ها و تحلیل بر اساس آزمون غیرپارامتری فریدمن و سپس ادغام و نام گذاری مراحل شش گانه تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) انجام شد. در انتهای پژوهش، مراحل به دست آمده با اهداف یادگیری بلوم در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی و همچنین دوره آموزشی مبتنی بر مراحل رشدی دانش آموزان مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت.

 

بررسی وضعیت موجود و شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی

  این پژوهش به منظور تحقیق "وضعیت موجود و شناسایی  راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی" به انجام رسیده است.هدف های اصلی این بررسی عبارتند از: «شناسایی راهکارهای بهینه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی و«درجه تناسب و اولویت بندی این راهکارها» . در این پژوهش از روش های اکتشافی، سنتز پژوهی و گروه کانونی  بهره گرفته شده است.

بررسی ابعاد دینداری و هویت ملی دانش پژوهان جوان

هدف از انجام طرح حاضر، بررسی ابعاد دینداری و هویت ملی دانش پژوهان جوان است. روش پژوهش پیمایشی _توصیفی است و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق دانش پژوهان جوان مدال آور دختر و پسر پایه دوم و سوم است. جامعه آماری این تحقیق به صورت کل شمار272 نفر است.  با توجه به اینکه حجم نمونه با حجم جامعه برابر است نمونه‌گیری انجام نشد.ابزار اندازه‌گیری جمع آوری اطلاعات از طریق دو پرسشنامه دینداری و هویت ملی صورت پذیرفت. ابزار سنجش دینداری با ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.83 یعنی در حد بالا تعیین گردید و ابزار هویت ملی با ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.82 تعیین گردید.

طرح ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی

  درراستای ارزشیابی از برنامه درسی جدید تدوین شده و به اجرا در آمده دوره ابتدایی با ساختار جدیدکه از ابتدای سال تحصیلی 1390-1391 در سال اول ابتدایی و سپس در روندی صعودی و تسرّی سالانه به پایه های تحصیلی بالاتر دوره ابتدایی یعنی دوم و ششم و سپس سوم (در دوره ابتدایی) و هفتم(در دوره متوسطه) و به همین ترتیب در سالهای بعدی به اجرا درآمده، در این کوشش ارزیابانه به نام ارزشیابی دوره‌ای درنظر بوده است برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی شامل: برنامه درسی قصد شده (از جمله شامل کتاب درسی و دیگر اجزاء بسته برنامه درسی)، برنامه درسی اجراشده و برنامه درسی کسب شده، مورد ارزشیابی قرار گیرد.

هویت شرح حال نویسی در برنامه درسی ملی – مطالعه ی ترکیبی

هدف از این پژوهش، کاوش هویت شرح حال نویسی در سند برنامه درسی ملی بود. روش تحقیـق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بوده است که در قسمت کیفی مطالعه ی موردی و در بخش کمی تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و اسناد مرتبط به هویت خود شرح حال نویسی و در بخش کمی سند برنامه درسی ملی بوده است.