تازه های نشر

بنیان های نظری دیدگاه نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از "برنامه درسی آکواریومی " تا" نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی "

مطالعات برنامه درسی در یک قرن اخیر تغییر و تحولات گسترده ای را در حوزه نظریه برنامه درسی تجریه کرده است که بی شک نوفهم گرایی یکی از مهم ترین و برجسته ترین دوران هایی است که رشته با آن رشد و تعالی کم نظیری را بدست آورده است. در عین حال این دوران عملا نوعی واکنش به دوران کلاسیک رشته است که با فرمان عقب گرد از مدارس و تلاش برای کشف و توسعه رشته در محیط های دیگر همراه بوده است.

تحلیل موضوعی پژوهش های رشته مطالعات برنامه درسی به منظور شناخت وضع موجود (مورد مطالعه: فصلنامه های تخصصی)

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل موضوعی پژوهش های رشته مطالعات برنامه درسی به منظور شناخت وضع موجود است. در راستای این هدف با استفاده از روش تحلیل کمی، مقاله های فصلنامه های تخصصی رشته مطالعات برنامه درسی بر مبنای چارچوب موضوعی دانشنامه ایرانی برنامه درسی، بررسی و تحلیل شدند. جامعه آماری شامل مقاله های مجلات تخصصی در پنج سال اخیر (1397-1392) و کل جامعه آماری (تمام شماری) به عنوان نمونه انتخاب شدند.

بنیان‌‌های طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز

آیین نوروز یکی از آیین‌های سنتی ایرانیان است که بر‌اساس نظم و بنیان طبیعی استوار شده است. این بنیان طبیعی هم واجد ویژگی‌های طبیعی است و هم از مشخصهٔ اجتماعی برخوردار است. در‌عین‌حال بنیان‌های طبیعی نوروز زمینه‌ساز صلح و دوستی در رابطهٔ میان انسان و طبیعت و انسان با انسان است. این بنیان‌ها عبارت‌اند از: آغاز، پایان، تنوع و شادی‌بخشی، زندگی، حیات، چرخه(اکوسیستم)، همگونی با طبیعت، ارزش(نه بهای) طبیعت و ریتمیک بودن زمان. بنیان‌های طبیعی به ابعاد اجتماعی زیست بشر یعنی صلح و دوستی کمک می‌کنند.

جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران: قلمرو روش شناسی

هدف پژوهش حاضر بررسی و بازنمایی قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع کمی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی بوده و به روش تحلیل مستندات انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، نشریه های تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که به منظور برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده 121) مقاله) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی تحلیل محتوا ((دامنه قلمرو روش شناسی در جغرافیای مطالعات برنامه درسی)) و روش تجزیه وتحلیل داده ها براساس شاخص های تحلیل توصیفی و تفسیری انتخاب می باشد.

واکاوی الزامات و بایسته های اجرای مطلوب برنامه درسی پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی

 هدف پژوهش حاضر، واکاوی الزامات و بایسته‌های اجرای مطلوب برنامه درسیِ پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی است. در این پژوهشِ ترکیبی، ابتدا در بخش کیفی با روش گراندد تئوری الگوی پیشنهادی در قالب عناصر چهارگانه برنامه درسی زایس (Zais) از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و اکتشافی و رسیدن به اشباع نظری، یافته‌ها با مشارکت 15 نفر از اساتید و متخصصان حوزه علوم تربیتی که به روش انتخاب هدفمند انتخاب شده بودند، با تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاریِ سه مرحله‌ایِ استراوس و کوربین (Strauss & Corbin,1992) طراحی شد.

نگاهی به مسیر حرفه‌ای رالف تایلر: روایتی تاریخی از عمری تلاش برای پیوند «نظریه» و «عمل برنامة درسی»

پژوهش حاضر روایتی تاریخی از مسیر زندگی حرفه‌ای و اندیشه‌های رالف وینفرد تایلر در حوزة مطالعاتی برنامة درسی است. تایلر در دورانی مسیر تحقیقاتی خویش را آغاز کرد که نقش‌آفرینی بسیاری از مربیان و معلمان در مدارس و کلاس‌های درس مبتنی بر باورهای عامیانه بود. او توانست اندیشه‌های فلسفی مربیانی چون هربارت و دیویی را به دغدغه‌های عملی متخصصانی نظیر ثورندایک، چارترز و بابیت ربط دهد و گسست میان نظریه و عمل برنامة درسی را کاهش دهد.

تحلیلی بر صورت ‌بندی اهداف در نظام آموزشی ایران

اهداف انعکاس آرمانهایی است که نقشی الهام بخش و هدایت گرانه را در زمینه تصمیم ها و فعالیتهای نظام آموزشی بر عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سیر تاریخی صورت‌‏بندی اهداف در نظام آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات تاریخی-تحلیلی است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که صورت‏‌بندی اهداف در گذشته از منظر رویکرد، الگو، کارکرد و توجه به تفاوتهای فردی چگونه تدوین شده است؟ یافته­‌های حاصل از تحلیل تاریخی اسناد، گزارشها و منابع کتابخانه‌­ای نشان می‏دهند که اهداف در سیر تطور خود، چهار دوره زمانی را پشت سر گذاشته اند.

شناسایی اکوسیستم کارآفرینی آموزشی، فرصت ها و تهدیدهای آن

کارآفرینی آموزشی فرآیندی هدفمند، پویا و اجتماعی است که با شناسایی و ارزیابی فرصتها و خلق ایدهای نوآورانه اقدام به ایجاد و توسعه سازمانها و چشم اندازهای آموزشی می کند. شناخت اکوسیستمی که کارآفرینان آموزشی با آن مواجه اند برای حمایت و توسعه کارآفرینی آموزشی به عنوان یک ضرورت برای تحول، بهبود و نوآوری حوزه آموزش لازم است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی به دنبال شناسایی اکوسیستم، فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی آموزشی است. جامعه  پژوهش کارآفرینان آموزشی شهر تهران است که موسسه و نهادی نوآورانه در حوزه آموزش تاسیس نموده اند.

معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

وجود عوامل تقویت کننده، موجب افزایش بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می شود مدیران با توجه به باورها و ارزش های خود، اقدام به رفتار مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی کنند. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی  اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای »روش نظریه پردازی داده بنیاد  در مطالعات علوم انسانی«، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه ساز و تقویت کنند سواد انقلاب اسلامی  برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود.

بررسی تحلیلی چهار بعد میانجیگری فناورانه «آموزش معکوس» در رویکرد

 میانجیگری فناورانه در مرکز تفکر پساپدیدارشناسی واقع است. دون آیدی به چهار رابطه انسان و جهان – تجسم، هرمنوتیک، تغیر، پس زمینه- که از طریق اثرات واسطه ای خاص رابطه انسان و جهان را شکل و تغییر می دهد، اشاره می کند. وی دو ویژگی خاص بزرگنمایی و تقلیل در کاربرد هر گونه فناوری را ذکر کرده و معتقد است که کاربرد هر فناوری در عین اینکه باعث افزایش در یک زمینه زندگی انسان می شود، یک جنبه از زندگی انسان را کاهش می دهد. این ساختار افزایشی-کاهشی، یک دو بعدی است که نشان می دهد چگونه واسطه گری فناورانه، انسان و جهان را شکل می دهد.