تازه های نشر

برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی

آموزش حقوق و سواد حقوقی راه حل عملی برای تقویت و تحکیم پایه‌های زندگانی اجتماعی است. اگر مردم به حقوق و وظایف خود آگاهی داشته باشند، اجرای عدالت و تعادل منافع مختلف در جامعه بسیار آسان‌تر خواهد بود. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه‌بندی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعۀ موردی کیفی، و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام گردید. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی رشته‌های حقوق و روان‌شناسی تربیتی، و اعضای گروه درسی علوم اجتماعی دفتر تألیف کتاب‌های درسی متوسطه وزارت آموزش و پرورش بودند.

تدوین الگوی اسلامی - ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور

این پژوهش با هدف طراحی الگوی اسلامی  ایرانی مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور با استفاده از رویکرد پارادایمی اشتراوس و کوربین(1393) برای نظریه داده بنیاد و به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحب نظران، کارشناسان و مدیرانی بود که در یکی از عرصه های مهارت آموزی رسمی (آموزش وپرورش) و غیررسمی (سازمان فنی و حرفهای کشور) تجربه و حضور داشتند. باتوجه به رویکرد پژوهش، تمرکز اصلی بر خبرگان آشنا با مسائل مهارت آموزی در مدارس متوسطه کشور بود که درنهایت 17 نفر از ایشان به صورت هدف مند و براساس راهبرد گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند.

بررسی نتایج ارزشیابی برنامه درسی کسب شده فارسی دوره اول ابتدایی: نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در کسب مهارت های یادگیری زبانی

ارزشیابی برنامه درسی کسب شده فارسی دوره اول ابتدایی، سطح سوم از ارزشیابی دوره ای برنامه درسی فارسی ابتدایی است که پس از ارزشیابی برنامه درسی قصدشده و اجراشده، هدفش تعیین شایستگی ها و نارسایی های برنامه درسی کسب شده در پایه های اول تا سوم دوره ابتدایی است. از نظر روشی، در چارچوب الگوی ارزیابی «تحقق هدف ها» در سطح ارزشیابی برنامه درسی کسب شده فارسی دوره اول ابتدایی، از طریق بررسی میدانی و اجرای سه آزمون کتبی و شفاهی- مهارت های نگارش فارسی، املای فارسی، و روان خوانی و درک مطلب- در جامعه و نمونه انتخاب شده از استان های مورد نظر پژوهش انجام گرفت.

واکاوی ادراک متخصصان برنامه درسی ایران نسبت به مؤلفه‌های پارادایم برنامه درسی نوفهمی

پژوهش حاضر با استفاده از روش پدیدارنگاری درصدد کشف کلیدی‌ترین ادراک متخصصان برنامه درسی ایران از مؤلفه‌های برنامه درسی نوفهمی است. از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 21 نفر از متخصصان واجد شرایط، داده‌های لازم گردآوری و پس از طی فرایند کدگذاری، در قالب 251 کد باز، 81 کد محوری و 29 کد انتخابی، در زیرمجوعة هشت مؤلفه پارادایم نوفهمی، سازمان‌دهی شدند. حاصل نهایی تحلیل داده‌ها، حاکی از آن است که رهایی‌بخشی؛ برنامه‌ای نقاد و روشنگر، عدالت محور، روشنفکر مدار و یادگیرنده محور است.

تربیت زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی با‌ تأکید ‌بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

تمدن­سازی، فرایندی پیچیده، زمان­مند و متأثر از عوامل گوناگون است که برای محقق‌شدن آن، پشتوانه­های مادی و معنوی بسیاری لازم است. دراین‌میان، آنچه اهمیت می­یابد، چگونگی تحقق تمدن است. ازهمین­رو، هدف پژوهش حاضر، تبیین تربیت زمینه­ساز تمدن نوین اسلامی باتأکیدبر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. روش پژوهش، تحلیلی و استنتاجی است. یافته­ها نشان داد که ازجمله مؤلفه­های احصاشده­ تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)عبارتند از: معنویت، علم­گرایی، اخلاق، عقلانیت، عدالت، وحدت­گرایی، پیشرفت، مجاهدت مداوم و پویایی فرهنگ.

واکاوی و تبیین ماهیت و مبانی برنامه درسی هم افزا(سینرژیک)

مفهوم «هم‌افزایی» اولین بار در حوزه علوم زیستی و سپس در حوزه علوم مدیریتی پا به عرصه گذاشت. پس از ورود موفقیت‌آمیز این مفهوم در حوزه‌های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم ارتباطات، بکارگیری آن در حوزه برنامه درسی نیز رایج شد. در این ورود، ترکیب «برنامه درسی هم‌افزا» شکل گرفت. این صورت‌بندی مفهومی به نوعی از برنامه‌ریزی درسی اشاره دارد که برنامه درسی را با پوششی گسترده‏تر از گذشته مطرح می‌کرد. «برنامه درسی هم‌افزا» ظرفیتی برای ورود کارگزاران مدرسه‌ای به عنوان اجزای برنامه درسی فراهم می‌آورد و از این طریق، از معنای مرسوم برنامه درسی فراتر می‌رود.

مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی

هدف پژوهش حاضر، بررسی بسترهای مفهومی تحقق حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران است. این مطالعه به روش کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. در این پژوهش تعداد 30 تن از صاحب‌نظران و خبرگان نظام آموزش عمومی که دارای تالیف‌های معتبر در حوزه حکمرانی خوب بودند، از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا مرز اشباع نظری، انتخاب شدند و در معرض مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار‌گرفتند.  همچنین داده‌های حاصل از بازخوانی مصاحبه‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه ‌و ‌تحلیل و کدگذاری شدند. همچنین جهت استحکام پایایی تحقیق از قابلیت وابستگی، باور پذیری و تایید پذیری استفاده شد.

تبیین نمودهای صریح و جنبه‌های مستتر نقش‌آفرینی‌ ارزش‌ها در نظریه‌ برنامه‌درسی و برنامه‌ریزی درسی

هدف این مقاله تبیین نقش‌هایی است که ارزش‌ها در نظریه برنامه‌درسی و عرصه‌های مربوط به برنامه‌ریزی درسی ایفاء می‌کنند. برای تحقق این هدف و پاسخگویی به سوال‌های مربوط به آن از روش تحلیلی-تبیینی استفاده شده است. پس از مقدمه، بحثی با عنوان حضور ارزش‌ها در تعلیم و تربیت و دیگر عرصه‌های علمی ارائه گردیده است.

مدل‌های نظام راهنمایی مورد نیاز تحول بنیادین آموزش و پرورش

اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها از سه «مدل مشاوره‌ای» تحصیلی، شغلی یا سازشی سخن به میان آورده‌اند، اما نسبت به«مدل‌ راهنمایی» بومی یا غیر بومی ساکتند. سه مدل یادشده نمی‌توانند همه اهداف اسناد فوق را محقق سازند و نیاز به مدل‌هایی متناسب با اهداف اسناد تحول احساس می‌شود. به علاوه «راهنمایی»، که جنبه پیشگیری نیز دارد، نیازمند مدل قابل اجرا، ساختار و تشکیلات مناسب و شرح وظیفه برای همه عوامل انسانی مدرسه است.

طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه ی حرفه ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان بوده است. برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن براساس الگوی تایلر شامل اهداف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی برنامه درسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و اعضای هیئت علمی متخصص در زمینه توسعه پایدار و توسعه حرفه ای و تربیت شهروندی شاغل در دانشگاه های شهر تهران و متخصصان نظام آموزش و پرورش در این حوزه بود وبرای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از نمونه گیری هدفدار ـ قضاوتی که تعداد آنان 30 نفر می باشد.