تازه های نشر

ظرفیت های برنامه درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی

فطرت انسان دارای اقتضائاتی برای تربیت کردن است که یکی از آن‌ها زیبایی‌جویی و زیبایی‌طلبی است. خداوند برای تربیت انسان به زیبایی‌جویی وی اشاره کرده و زبان کتاب هدایت خود را متناسب با آن انتخاب کرده است. ازآنجاکه هدف و رسالت اصلی قرآن نیز هدایت بشریت به مسیر حقیقی و خداشناسی است و نظام آموزشی و برنامه درسی نیز هدفی جز تعلیم و تربیت فراگیران ندارد، بنابراین برنامه درسی نیز می‌تواند از زبان اعجازآمیز قرآن که همان زیبایی‌شناختی است، استفاده کرده و موفقیت کسب کند.

نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه 1390 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و ﮐﻞ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی، ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.

انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی

حفظ ذات و دست­یابی به امنیت، و آرامش از میل­ های اساسی در انسان است. نظریه­ های امنیت بر اساس نوع جهان­ بینی شکل می­ گیرد. نظریه­ های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان­ بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش، انسان حیوانی تکامل یافته از نسل میمون است با خواسته های حیوانی و در جهانی زندگی می­ کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین، ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه­ های اسلامی شکل می­ گیرد.

طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

در این مقاله تلاش می شود با مروری بر مفاهیم علم، دانش، فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... در منویات و سخنان مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1394 با بهره گیری از راهبرد تحقیق داده بنیاد، الگوی جهاد علمی از دیدگاه معظم له شناسایی و ارائه شود. در این الگو، «برکت اسلام، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی و سرمایه گذاری در حوزه علم» از مهمترین متغیرهایی است که ساختار «جهاد علمی» را ترسیم و تبیین می کند. پدیده محوری در این الگو، عامل «فرهنگ» و توجه جدی و موکد به کار فرهنگی برای جهاد علمی است.

دستاوردهای آموزشی و علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

ارزیابی فعالیت ها و ثمرات یک نظام سیاسی پس از انقلابی گسترده و بنیادین با وجود برهه های طولانی جنگ و بحران های ناشی از تحریم های طولانی مدت و ... بی شک کار آسانی نیست. با گذشت چهاردهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، اکنون زمانی است که پژوهشگران با تحقیقات مستدل علمی و آماری و نگاهی منصفانه، به ارزیابی دستاوردهای آموزشی و علمی انقلاب اسلامی بپردازند تا مهم ترین نمود توفیقات نظام که نشانگر کارآمدی آن است معلوم گردد.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف(ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ  و آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درزﻣﺮه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ازاﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف (ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺟﺴﺘﺎر ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪف ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

تدوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی

اﯾـﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻓﺖ و دروﻧﺪاد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای، روش ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ،   در دﺳـﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻣﺠﺮﯾﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

تحلیل جایگاه خودگردانی در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش

خودگردانی، هدفی تربیتی با محوریت توانایی انتخاب و قضاوت مستقل است. این هدف در دهه های اخیر بیش ازپیش مورد توجه صاحبنظران تعلیم وتربیت قرار گرفته است. ازآنجاکه تحقق این هدف در متربیان، مواجهه هوشمندانه و مؤثر آنها با سلطه گریهای پنهان و آشکار را به دنبال خواهد داشت، توجه به این هدف در نظام تعلیم وتربیت، امری اجتناب ناپذ یر به نظر میرسد. برهمین اساس و باتوجه به محوریت سند بنیادین تحول در تعلیم وتربیت کشور، پژوهش حاضر به شیوه تحلیل کیفی محتوا و درراستای تبیین جایگاه خودگردانی فردی در این سند راهبردی شکل گرفت.

بررسی تطبیقی هوشمندسازی در برنامه درسی کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران

هدف از این مطالعه، بررسی تطبیقی برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای مالزی، استرالیا و فنلاند و ارائه الگویی برای ایران است. دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه، تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی آنها می باشد.

تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

هدف از پژوهش حاضر، تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه است. برای تبیین بهتر این سیره، باید آن را در ابعاد مختلف تربیتی مورد بررسی قرار داد و ازآنجاکه سند تحول بنیادین آموز وپرورش به عنوان سندی بالادستی در نظام تعلیم وتربیت کشور، تقسیم بندی جامعی از ابعاد تربیت آدمی نموده است، لذا سیره تربیتی امام سجاد(ع) براساس ابعاد این سند مورد تبیین قرار گرفته است.