تازه های کتابخانه

برنامه درسی قرن ‎۲۱: ( تعلیم و تربیت اساسی در دنیای متحول امروز)

قرن حاضر امکان برخورداری از انواع مدارس را فراهم نموده است. اگر برنامه درسی مناسب قرن 21 را طراحی و تدوین کنیم و بخواهیم آن را با نوآوری و دانش جدید همراه سازیم باید یک تغییر سیستماتیک مرتبط با تمامی عملکردها را نشان دهیم نه یک تغییر و سازگاری جزئی، بایستی نسخه جدیدی از برنامه درسی را ارائه کنیم.

مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی

کتاب مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی با نیت تالیف درآمدی کاربردی در مورد آموزش و یادگیری مبتنی بر شایستگی منتشر شده است. به عبارت دیگر هدف کتاب کمک به مربیان، مدیران و دانشجویان برای دستیابی به نتایج بهتر از طریق آگاهی و استفاده بیشتر  از شایستگی هاست.

مطالعات خواندن

مجموعه حاضر، تلفیقی از مطالعات آماری، عملی، توصیفی، تجویزی و انتقادی است که سعی شده از همه طیف‌ها، نوشته‌های درخوری برای مخاطبان ارائه شود. این مجموعه سعی شده تا با تکیه بر متون انتخاب شده از دامنه گسترده موضوع «خواندن»، گزیده نسبتا مناسب و متفاوتی درباره آنچه در این قلمرو به رشته تحریر آمده، ارائه شود.

نوفهم گرایی در مطالعات برنامه ی درسی (از نوفهمی تا پسانوفهمی)

نوفهم گرایی(reconceptualismجنبشی در برنامه ریزی درسی است که برای طراحی برنامه ریزی درسی طرح یا مدل ارئه نمی دهد و به مسائل فنی برنامه درسی توجهی نشان نمی دهد. نوفهم گرایان بیشتر تمایل دارند که مسایل ایدئولوژیک و اخلاقی را در تعلیم و تربیت مطرح کنند و علاوه بر مدارس، نهادهای سیاسی و اقتصادی را نیز مطالعه می نمایند. رویکردیک نو فهم گرا بیشتر در فلسفه ریشه دارد و این جنبش به همان اندازه نسبت به پیش زمینه های اجتماعی و سیاسی نیز توجه نشان میدهند.

واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی

مجموعه حاضر محصول طرحی پژوهشی است با نام طرح شناسایی واژگان پایه فارسی دانش آموزان ایرانی در دوره ابتدایی
که در سال 1380 در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آغاز شد و پس از اتمام آن در سال 1384 ، گزارش آن در پنج جلد و در حدود 10 صفحه ارائه شد.واژگان پایۀ هر گروه سنیّ از لغتهایی تشکیل میشود که اغلب افراد آن گروه سنیّ، معنی و مفهوم آن را می فهمند. نویسنده ای که برای کودکان مینویسد باید به واژگان پایۀ گرو ه سنّی مخاطبانش مسلط باشد .
 

نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت

مجموعه حاضر مشتمل بر پانزده فصل است؛ پنج فصل برای معرفی و مباحث مقدماتی؛ دو فصل برای بررسی مسائل نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت؛ پنج فصل برای بررسی نظریه پیچیدگی و پژوهش تربیتی؛ و بالاخره سه فصل نیز برای بررسی نظریه پیچیدگی و برنامه درسی.

بنیان های فلسفی فیزیک

در میان شاخه های فلسفه، فلسفه فیزیک پرسش های فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک جدید قرار دارند، مطالعه می کند و به پژوهش در باره ماده و انرژی و اینکه چگونه باهم بر همکنش انجام می دهند، می پردازد.

برنامه درسی و آموزش مفهوم محور (رویکردی به پرورش تفکر)

برنامه ریزی درسی و آموزش مفهوم محور، رویکردی نوین به طراحی برنامه های درسی و آموزش است که از طراحی برنامه های درسی و آموزشی تلفیقی با تاکید بر محور قرار گرفتن مفاهیم به عنوان کانون و یا هسته ی اصلی تلفیق حمایت می کند.

سیر تحول نظام آموزشی ایران

امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی،  گرایش به سازمان های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است.به حدی که یکی از شاخص های مهم هر جامعه را وسعت دامنه وظایف آموزش و پرورش می دانند.

نظریه ذهن: چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک می کنند؟

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس، « آسیب شناسی روانی کودک » و « روان شناسی رشد پیشرفته » ترجمه شده است.  نظریه ذهن به معنی درک حالت های ذهنی است که باور، میل، قصد و احساسات را شامل می شود. این توانایی شناختی در کودکان طبیعی بالای 4 سال، با استفاده از آزمون های این حوزه، قابل ارزیابی است.نویسنده در این کتاب کوشیده است مروری خلاصه و جامع بر این حوزه وسیع پژوهشی داشته باشد.