تازه های کتابخانه

بنیان های فلسفی فیزیک

در میان شاخه های فلسفه، فلسفه فیزیک پرسش های فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک جدید قرار دارند، مطالعه می کند و به پژوهش در باره ماده و انرژی و اینکه چگونه باهم بر همکنش انجام می دهند، می پردازد.

برنامه درسی و آموزش مفهوم محور (رویکردی به پرورش تفکر)

برنامه ریزی درسی و آموزش مفهوم محور، رویکردی نوین به طراحی برنامه های درسی و آموزش است که از طراحی برنامه های درسی و آموزشی تلفیقی با تاکید بر محور قرار گرفتن مفاهیم به عنوان کانون و یا هسته ی اصلی تلفیق حمایت می کند.

سیر تحول نظام آموزشی ایران

امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی،  گرایش به سازمان های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است.به حدی که یکی از شاخص های مهم هر جامعه را وسعت دامنه وظایف آموزش و پرورش می دانند.

نظریه ذهن: چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک می کنند؟

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس، « آسیب شناسی روانی کودک » و « روان شناسی رشد پیشرفته » ترجمه شده است.  نظریه ذهن به معنی درک حالت های ذهنی است که باور، میل، قصد و احساسات را شامل می شود. این توانایی شناختی در کودکان طبیعی بالای 4 سال، با استفاده از آزمون های این حوزه، قابل ارزیابی است.نویسنده در این کتاب کوشیده است مروری خلاصه و جامع بر این حوزه وسیع پژوهشی داشته باشد.

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی(از پیاژه تا عصر حاضر)

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و روان شناسی ترجمه شده است.این کتاب برای کسانی که به تاریخ تعلیم و تربیت و نظریه پردازان آموزش و پرورش علاقه مندهستند کتابی مرجع است.

آموزش اندیشیدن به کودکان

چگونگی زندگی و یادگیری کودکان بستگی دارد به چگونگی  اندیشیدن آن ها. اگر بتوانیم مهارت های اندیشیدن را به شیوه ای منسجم و هدفمند به آن ها آموزش دهیم بی گمان مهم ترین درس برای فراگیری بسیاری از مهارت ها را به آن ها آموخته ایم 

گامی در مسیر آشنایی با نهج البلاغه

نهج البلاغه، گنجینه بزرگ معارف اسلام و دربردارنده ی عالی ترین درس ها برای تعلیم و تربیت انسان است. هر انسانی که به دنبال تهذیب نفس و خودسازی باشد، این کتاب برایش منبع و سرمایه است .

فرایند برنامه ریزی درسی (مبانی، اصول، الگوها، روش ها و فنون)

برنامه ریزی درسی در کشورهای پیشرفته نتیجه ی تمدن، فرهنگ، نوآوری های علمی، فناوری و تجربه ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود کشورهاست. اما در کشورهای غیر پیشرفته و جهان سوم برنامه ریزی درسی نوعی تقلید از عنصرها و پدیده ها ی گوناگون است که آمیخته ای از تعلیم و تربیت جدید، سنتی و اقتباسی از کشورهای پیشرفته است.

نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

نگرش سیستمی موجب وحدت و یکپارچگی در شناخت می شود، بدین معنا که اختلاف نظرات در خصوص شناخت مسائل در تعلیم و تربیت از بین می رود و افراد به نتایج یکسانی در شناخت امور مختلف تعلیم  و تربیت می رسند.

روان شناسی زبان( با تاکید بر زبان فارسی)

زبان پدیده ای فردی و اجتماعی است که زندگی انسان را احاطه کرده است. از آنجا که فرد با زبان می اندیشد و خواسته های خود را به دیگران انتقال می دهد، ضرورت دارد نقش زبان در جریان یاددهی یادگیری مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.