تازه های کتابخانه

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش سازمانی گسترده، پیچیده، حساس و اثربخش است و با رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد.از این رو، بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اولویت سرمایه گذلزی در زمینه تربیت و تامین نیروی انسانی از طریق ایجاد و توسعه مراکز تعلیم و تربیت است.

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی، دانش و رشته‌ای کاربردی است و اهمیت آن را باید در توانایی آن جهت شکل‌دهی به خط‌ مشی‌‌های آموزشی و نیز راهبری فعالیت‌های عملی در سازمان‌های آموزشی دانست. مدیریت آموزشی بر اصول، مفروضه‌ها و مقولاتی بنا شده است که باید برای هرگونه اقدامی در یک نظام آموزشی شناخته شوند.

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولارسیم و مدرنیسم: چالش هایی در حوزه معرفت دینی

کتاب حاضر کتابی مبنایی و بین‌رشته‌ای در حوزه‌های فلسفه، جامعه‌شناسی به‌ویژه جامعه‌شناسی دینی است که به منظور تبیین چالش‌های موجود در حوزه معرفت دینی تدوین شده است. موضوع محوری در این کتاب چالش در حوزه معرفت دینی و ارتباط آن با مدرنیسم است که در آن میان سکولاریسم، نقشی بنیادین دارد. عموم اندیشه‌ورزان بر این باورند که سکولاریسم همزاد با تفکر غیر دینی و مدرنیسم است .

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

کالین مارش و جرج ویلیس کوشیده‌اند ضمن پرهیز از ساده یا تک‌ساحتی پنداشتن برنامه ‌درسی و با در نظر گرفتن انواع برنامه‌های درسی طرح‌ریزی‌شده، اجراشده و تجربه‌شده، به تبیین شعار «دقّت در برنامه‌ ریزی، انعطاف‌ پذیری در اجرا» بپردازند. در این راستا، آنان به تعداد بسیار زیادی از پژوهش‌ها، گزارش‌ها، وقایع تاریخی و نظریه‌های متخصصان مشهور حوزه برنامه درسی اشاره کرده‌اند

ایمنی در برق

توجه به رعایت اصول و قوانین ایمنی در همه مشاغل بر کسی پوشیده نیست. جایگاه ایمنی درکارگاه های مختلف، به حدی است که در دنیای کار ایمنی مقدم بر کار تعریف می شود. طبق آمار منتشر شده سازمان پزشکی قانونی،آمار مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی از ابتدا تا اسفند ماه سال 1395 به تعداد 570 نفر در کشور بوده است.مخاطرات ناشی از برق گرفتگی نظیر شوک الکتریکی، سوختگی، پرت شدن از ارتفاع و نظایر آن توجه به ایمنی دربرق را مضاعف می کند.

مدرسه یا قفس: بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان نویسی معاصر

نهاد آموزش و پرورش ، یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اجتماعی است و نوع عملکرد آن می تواند تاثیر بسزایی درچگونگی آیندة فرهنگی و فکری و شغلی جوانان یک جامعه داشته باشد. کتاب « مدرسه یا قفس »به بازخوانی جریان آموزش و پرورش از دریچۀ چشم داستان نویسان و خاطره نگاران می پردازد والبته نیم نگاهی نیز به جریان آموزش در دوره های گذشته دارد.

برنامه درسی ملی در نگاهی جهانی

اغلب نظام های آموزشی، برنامه های درسی در حال اجرایی در سطح ملی دارند که با کمی قصور می توان آن را برنامه درسی ملی محسوب کرد و معمولا" نیز در قالب کتاب های درسی رسمی برای دانش آموزان به چاپ می رسند اما مفهومی به نام برنامه درسی ملی که با هدف و جایگاهی خاص تنظیم می شود و

نگاهی نو به برنامه درسی انشا (اولین همایش ملی انشا و نویسندگی)

نتایج تحقیقات مختلفی که در خصوص انشا صورت گرفته، این است که نوشتن صرفا" حسی از انواع حواس آدمی را درگیر نمی کند، بلکه در نوشتن، تمام حواس آدمی درگیر می شود. فرد هنگام نوشتن با تمامی وجود می نویسد، بدین جهت انشا در یادگیری دروس دیگر نیز تاثیرگذار است. حال در نظام آموزشی ایران،نوع نگاه ما با این درس (انشا) چگونه بوده است؟

برنامه درسی قرن ‎۲۱: ( تعلیم و تربیت اساسی در دنیای متحول امروز)

قرن حاضر امکان برخورداری از انواع مدارس را فراهم نموده است. اگر برنامه درسی مناسب قرن 21 را طراحی و تدوین کنیم و بخواهیم آن را با نوآوری و دانش جدید همراه سازیم باید یک تغییر سیستماتیک مرتبط با تمامی عملکردها را نشان دهیم نه یک تغییر و سازگاری جزئی، بایستی نسخه جدیدی از برنامه درسی را ارائه کنیم.

مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی

کتاب مبانی آموزش مبتنی بر شایستگی با نیت تالیف درآمدی کاربردی در مورد آموزش و یادگیری مبتنی بر شایستگی منتشر شده است. به عبارت دیگر هدف کتاب کمک به مربیان، مدیران و دانشجویان برای دستیابی به نتایج بهتر از طریق آگاهی و استفاده بیشتر  از شایستگی هاست.