تازه های کتابخانه

آموزش مهارت های زندگی برای دوره دبستان

 کتاب حاضر ویژه آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان دوره دبستان است که متناسب با شرایط رشدی این دوره، با ارائه فعالیت‌ ها، مهارت‌ های لازم برای خودپذیری، ایجاد و حفظ روابط، حل مسئله، تصمیم‌گیری و کنارآمدن با هیجانات مشکل‌آفرین را به آنها یاد می دهد. تمرین ها و مهارت ها به فراخور گروه سنی و رشد شناختی دانش آموزان تنظیم و راه و رسم رسیدگی به مشکلات زندگی و رشد را به دانش آموزان یاد می دهند. فعالیت ها، در کلاس درس یا در گروه های کوچک قابل اجرا هستند. مجری آن ها نیز می تواند مشاور مدرسه یا یکی از معلمان باشد.

تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای) در جمهوری اسلامی ایران

کتاب حاضر به ‌منظور ارتباط فکری خوانندگان(به ‌ویژه دانشجومعلمان) با مباحث فلسفه تربیت رسمی و عمومی درکشور نگاشته شده است. این اثر با بازآرایی و بازنویسی(همراه با افزایش و کاهش) متن فصل دوم کتاب "مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی"، می‌کوشد تا موقعیت یادگیری مناسبی را ایجاد کند تا خوانندگان به ‌بحث و فحص درباره مسائل فلسفه تربیت مدرسه‌ای متناسب با فرهنگ و شرایط خاص ایران پرداخته و همراه با تجربه فلسفه ورزی  به درک بهتری از  چیستی، چرایی و چگونگی تربیت مدرسه‌ای نایل آیند. 

نامه هایی به یک وزیر جدید آموزش و پرورش

مدیریت موفق و اثربخش به‌ ویژه در سازمان‌های بزرگ نیازمند بهره‌ مندی از دانش مبتنی بر عمل است که از تلفیق و ترکیب «علم، تجربه و هنر» به دست می‌آید و خود نیازمند بهره‌مندی از تجربه دیگران است. از تجربه کسانی که این مسیر را طی کردند و اندوخته‌های موفق یا ناموفق در کارنامه خود دارند.

علیه اخبار جعلی

اخبار جعلی تاریخی به بلندای قدمت بشر دارد. اما چه آنهایی که به لحاظ قدمت به متأخر بودن اخبار جعلی باور دارند و چه دیگرانی که به سابقه متقدم و دیرپای این اخبار مؤمن‌اند، به‌طور قطع در یک موضوع اتفاق‌نظر دارند و آن این‌که در دوران پسا انقلاب دیجیتال، عواملی چون پیچیده شدن روابط انسانی، پیشرفت فناوری وکثرت رسانه‌ها  موجبات فزونی اهمیت و اثرگذاری اخبار جعلی را بیش ‌از پیش مهیا و امکان رشد حداکثری آن را تسریع کرده است.

گسست تاریخی و شرق شناسی

سخن گفتن از گسست تاریخی کار آسانی نیست زیرا حکم مشهور و مقبول فرارسیده از فرنگ این است که تاریخ مطلق، تاریخ غربی است و این تاریخ در مسیر خط مستقیم و پیوسته در راه پیشرفت سیر می کند و به سوی کمال می رود. گسست تاریخی و شرق شناسی دو امر مهم تاریخی در زمان ماست. تاریخ تجدد با یک گسست بزرگ آغاز و در تحقق آن بسیار چیزها دخیل بوده است در این بین شرق شناسی ارتباط بیشتری با ما دارد. شرق شناسی بنیاد و سازمان عظیم تحقیقاتی اروپاست که در طی سه قرن به نحو منظم و پیوسته در گذشته آسیا و آفریقا مطالعه کرده و کارش در قرن بیستم به پایان رسیده است.

بلای بی تاریخی و جهان بی آینده

تاریخ تجدد، تاریخی به‌کلی متفاوت از تاریخ‌های قدیم است. این تاریخ، زمان به قدرت رسیدن انسان و سعی در ساختن جهان و سپس خلع او از قدرت و محو شدنش در فضای سلطنت تکنیک است. این تنها تاریخی است که آدمی در آن با دعوی دایرمداری کار جهان و سودای قدرت خدایی، راهی تازه گشوده و در طی پانصد سال، جهانی ساخته است که اکنون دیگر به حکم و فرمانش وقعی نمی‌گذارد. جهانی که در طی پانصد سال اخیر ساخته شده است، دیگر به خواست و صلاح زندگی آدمی کاری ندارد و بی‌اعتنا به آن سر خویش گرفته، به راهی می‌رود که هیچ‌کس از مقصدش خبر ندارد.

قدرت هنر

هنر از قدرت خاص خود در جهان برخوردار است و امروزه در بازی قدرت سیاست جهانی همان قدر یک نیرو است که زمانی مثلا در صحنه سیاست جنگ سرد بود. هنر را نمی توان کالایی فاقد قدرت و تابع احکام بازار هنر مبنی بر شمول و طرد دانست. بررسی هنر مدرن و معاصر بر اساس کارکرد ایدئولوژیک آن نشان می دهد که هنر به دو شیوه تولید می شود و در معرض دید عموم قرار می گیرد: به عنوان کالا و دیگری به مثابه ابزار تبلیغات سیاسی. هنر معاصر هم زمان در دو جایگاه تصویر و نقد تصویر قرار می گیرد و قدرتش را با تملک حرکت های شمایل شکنانه ای که متوجه آن است نشان می دهد.

فرهنگ های برنامه درسی

فرهنگ‌های برنامه درسی را می‌توان چارچوب‌های تئوریزه ‌شده و مدون دانست که ریشه در باورهای عام تربیتی یا فلسفه‌های خاص تعلیم و تربیت دارد. فرهنگ‌های برنامه درسی، محصول و میوه باورها و تصورات خاص (فرهنگ‌های خاص) تعلیم و تربیت هستند؛ به دیگر سخن، فرهنگ‌های برنامه درسی پاسخ‌های مدون به این پرسش است که کدام باور یا مفروضات (فرهنگ) درباره محتوا، تدریس، معلم، دانش‌آموز، محیط یادگیری، ارزشیابی و جز اینها پذیرفته شده است؟ ویراست دوم فرهنگ‌های برنامه درسی، علاوه بر تغییر در ترتیب فصل‌ها، حاوی قسمت‌های جدید و بازبینی شده است.

اندیشیدن با هنر

کتاب اندیشیدن با هنر، «تحلیل فرهنگی» است، تحلیلی از جامعه و فرهنگ امروز ایران و موقعیت اکنون ما از راه ارزیابی برخی قلمروها و آثار هنری. «اندیشیدن با هنر» صحبت کردن دربارۀ هنرهاست، آن‌گونه که در حوزۀ عمومی به این هنرها می‌‌‌پردازند، نه آن‌گونه که منتقدان دانشگاهی بر اساس نقد نظریه‌محور و مطابق نظریه‌های نشانه‌شناسی، ساختارگرایی، نوتاریخی‌گری، پسااستعماری یا صورت‌گرایی و دیگر نظریه‌ها آثار و متون هنری و ادبی را نقد می‌کنند.

مفهوم علوم انسانی در اندیشه ویلهلم دیلتای

در سالهای اخیر بعضی آثار دیلتای به فارسی ترجمه شده و مقالات و رسالاتی در باب آراء او نوشته اند. کتاب حاضر یکی از این آثار است. در این کتاب مختصر آراء دیلتای و سوابق آن و به خصوص نظر او در باب علوم انسانی و تاریخ هر چند به اختصار، به زبانی روشن آمده است. البته نویسنده به صرف گزارش آراء اکتفا نکرده و آراء منتقدان این آراء را نیز از نظر دور نداشته است. از این کتاب علاقمندان به فلسفه و به خصوص دانشجویان فلسفه بهره ها می برند.